Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขั้นตอนการส่ง E-Thesis

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) | 20 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 18,036 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขั้นตอนการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

Electronic Thesis Submission Process 

 


ภาพประกอบ