Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 1413 ครั้ง

Facebook Google twitter LINE

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
กำหนดการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศรับสมัครประจำปี
Download ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุนฯ
คู่มือนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2560

 ข่าว 4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ