Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 4.ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

4.ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 37,778 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by ijeab / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เงื่อนไขและคุณสมบัติการรับทุน
1.หลักการของการให้ทุนเป็นการให้ทุนผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา
2.อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนต้องเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนท่านั้น
3.คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2565)
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครขอรับทุนฯ
2. กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่   https://kku.world/fvta2 และอัพโหลดไฟล์ใบสมัครขอรับทุน Microsoft Word รวมส่ง จำนวน 1 ไฟล์ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลอาจารย์ และ ส่วนที่ 2 แบบเสนอโครงการวิจัย

3. กำหนดการสมัครขอรับทุน ระหวา่งวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2565

Download
1.ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2565)

 ข่าว 4.ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบร่วมทุน (Joint funding) (18 มี.ค. 2565)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 แบบปกติ (18 มี.ค. 2565)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (31 ม.ค. 2565)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบร่วมทุน (Joint funding) (8 ก.พ. 2564)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบปกติ (8 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (27 พ.ย. 2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบร่วมทุน (Joint funding) (30 ม.ค. 2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบปกติ (30 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (13 ธ.ค. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน (Joint funding) (29 มี.ค. 2562)
รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (14 ก.พ. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบปกติ (29 มี.ค. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แบบร่วมทุน (Joint funding) (4 เม.ย. 2561)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แบบปกติ (4 เม.ย. 2561)
รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (2 ก.พ. 2561)