Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

ข้อมูลทุน | 9 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 25,231 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by ijeab / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้เชื่อมโยงกับ กรอบทิศทางของการวิจัยของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างศักยภาพคณาจารย์บัณฑิตศึกษาให้ มีโอกาสรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเข้ามาศึกษาในหลักสูตร และผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติ 1. คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน
2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
- กรณีของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
จำนวนเงินทุน ทุนที่ให้ผ่านอาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ทุนระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
2. ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 600,000 บาท (ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปีการศึกษา)
ในกรณีเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก ให้สมัครทุนในระดับปริญญาโทก่อน
กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครขอรับทุนในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2564
Download

ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
ตย บันทึกข้อความเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อรับทุน
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาใหม่เพื่อรับทุนฯ
คู่มือนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2564

 ข่าว 4. ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทำวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ

รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบร่วมทุน (Joint funding) (8 ก.พ. 2564)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบปกติ (8 ก.พ. 2564)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2564 (27 พ.ย. 2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบร่วมทุน (Joint funding) (30 ม.ค. 2563)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบปกติ (30 ม.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (13 ธ.ค. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบร่วมทุน (Joint funding) (29 มี.ค. 2562)
รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (14 ก.พ. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 แบบปกติ (29 มี.ค. 2562)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แบบร่วมทุน (Joint funding) (4 เม.ย. 2561)
รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 แบบปกติ (4 เม.ย. 2561)
รับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (2 ก.พ. 2561)