Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

ข้อมูลทุน | 30 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 10,653 ครั้ง

share Facebook twitter LINE


Photo Designed by ijeab / Freepik

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาบุคคลหลังจบการศึกษาปริญญาเอกให้มีความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
1.2 เกิดการเชื่อมโยงการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
1.3 เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ โดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
2.คุณสมบัติ
2.1 วิธีการคัดเลือกผู้รับทุน
     1) ผู้สมัครขอรับทุน ต้องเป็นที่ปรึกษาโครงการ (Mentor) (ไม่รับสมัครโดยตรงจาก Post Doctor)
     2) ที่ปรึกษาโครงการฯ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 และควรอยู่ในกลุ่มวิจัย-ศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     3) ที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอโครงการวิจัย (ตามช่วงเวลาในการประกาศรับสมัครฯ แต่ละครั้ง)
     4) เมื่อโครงการวิจัยฯ ผ่านการพิจารณาแล้ว ที่ปรึกษาฯ จะเสนอชื่อนักวิจัย(Post Doctor) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้การดูแลของตน (ภายใน 6 เดือนหลังจากประกาศผลการพิจารณา)
 
2.2 การทำสัญญารับทุน และเงื่อนไขในสัญญา
     1) นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctor) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 
     2) ทำสัญญารับทุน ตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
     3) ระยะเวลาตามสัญญารับทุน มีกำหนด 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
     4) การทำสัญญารับทุน เป็นความตกลงกันทั้ง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายที่ 1 คือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายที่ 2 คือที่ปรึกษาโครงการวิจัย และ ฝ่ายที่ 3 คือผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) โดย ฝ่ายที่ 1 จะจ่ายเงินเดือนให้ฝ่ายที่ 3 เป็นเงินเดือน เดือนละ 35,000 บาท ตลอด 1 ปี เป็นเงิน 420,000 บาท ฝ่ายที่ 2 และ 3 รับผิดชอบผูกพันจะต้องทำวิจัย และมีผลงานตามระบุในสัญญา รายละเอียดตามข้อ 6
3. คุณสมบัติที่ปรึกษาโครงการ (Mentor) 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
2. มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอ ย้อนหลัง 5 ปี ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยสำหรับการฝึกอบรมหลังปริญญาเอกนี้
3. มีแหล่งเงินทุนวิจัยต่าง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะราย
4. คุณสมบัตินักวิจัยหลังปริญญาเอก 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และจบการศึกษาดังกล่าวมาไม่เกิน 5 ปี
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีโครงการวิจัยที่มีที่ปรึกษาโครงการวิจัย (Mentor) รองรับและมีแผนการฝึกอบรม
4. มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ ISI หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ย้อนหลัง 5 ปี รวมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
5. เฉพาะผู้เข้าฝึกอบรมในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถพิจารณาจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานที่ไม่ต่ำกว่า TCI ในกลุ่มที่ 1 ที่มีค่า Thai-Journal Impact Factors หรือมีงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ย้อนหลัง 5 ปี รวมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 2 เรื่อง
5. ระยะเวลาของสัญญา และจำนวนเงินทุน สัญญา 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ครั้งละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เงินทุนจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนักวิจัยฯ เดือนละ 35,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี รวม 420,000 บาท
6.ผลงานที่ระบุในสัญญา ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีผลงานวิจัยตามโครงการที่วางไว้ และผลงานนั้นได้มีการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีค่า SNIP หรือ ISI ที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิง (Impact Factor) และในกรณีที่เป็นวารสาร Open Access ต้องเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่องต่อปี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
7. กำหนดการรับสมัคร เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ การประกาศรับสมัครทุนจะออกประกาศ เป็นการเฉพาะเป็นครั้งๆไป

รายละเอียดเอกสารในแต่ละโฟลเดอร์

โฟลเดอร์
ไฟล์ในโฟล์เดอร์
1. ประกาศที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศ มข ฉบับที่ 2480/2558 เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
 2. ประกาศ มข ฉบับที่ 352/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ฯ
 3. ประกาศ มข ฉบับที่ 1259/2560 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยฯ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 92/2560 เรื่อง เกณฑ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพฯ
2. การสมัคร(เสนอโครงการ) Download
 1. แบบฟอร์มเสนอโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
 2. ปะหน้า ใบเสนอโครงการฯ (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)
3. ทำสัญญา - ต่อสัญญา Download
 1. สัญญารับทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก - ฉบับปรับปรุง 2560-2
 2. แบบฟอร์มประวัติ Post Doctor
 3. ปะหน้า เอกสารทำสัญญา (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)
4. รายงานความก้าวหน้า Download
 1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
 2. ปะหน้า รายงานความก้าวหน้า (ใช้ยื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย)
5. การเขียนกิตติกรรมประกาศ Download
 1. การเขียนกิตติกรรมประกาศ
 2. ตัวอย่างการเขียน Acknowledgement
6. การประเมินผลการฝึกอบรม Download
 1. แจ้งให้ประเมินผลการฝึกอบรม
 2. การรายงานผลการดำเนินงาน Post-Doctor
 3. แบบประเมินผลการฝึกอบรม
 4. ตัวอย่าง 1 รายงาน post doctor ดร จุไรรัตน์ จงถวิล
 5. ตัวอย่าง 2 รายงาน post doctor ดร ศิริพร ลุนพรม
 6. ตัวอย่าง 3 รายงาน post doctor ดร ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
 7. ตัวอย่าง 4 รายงาน post doctor ดร นนทญา นาคคำ
7. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป Download
 1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 2. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 ข่าว 5. ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (3 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 1/2560 (31 ม.ค. 2561)