Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 2.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)

2.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูลทุน | 6 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 3,666 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

         เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ใหม่เข้าสู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเริ่มรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแล โดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรทุน             

     1. เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึง ณ วันที่ยื่นสมัคร (โดยไม่นับระยะเวลาการลาศึกษาต่อ) 
     2. มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครบถ้วน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
     3. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาที่จะรับทุน 
     4. ยังไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมาก่อน 
     5. มีทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนแล้วหรือ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่กำลังจะยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณบดีต้นสังกัดเป็นผู้รับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ทุกกรณีจะต้องมีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยเท่านั้น 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นผู้รับทุน

     1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และอยู่ในหลักสูตรของอาจารย์ได้รับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
     2. มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการรับรองของประธานหลักสูตรฯ
     3. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อที่มีเงินเดือนประจำด้วย 

จำนวนเงินทุน

1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก  จำนวนเงินทุน   60,000.-   บาท
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวนเงินทุน   48,000.-   บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2566  
2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

 กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่    https://kku.world/j8xbi

         และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
 
         1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด 
         2) สำเนาสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี) 
         3) หลักฐานการยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ (ถ้ามี) 
         4) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่กำลังจะยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหนังสือรับรองจากคณบดีต้นสังกัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ถ้ามี)
         5) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอรับทุนตามข้อ 3 กรณีที่ 1 (ถ้ามี)  

Download

ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 

 ข่าว 2.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)