Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)

11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)

ข้อมูลทุน | 6 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 1,633 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ใหม่เข้าสู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเริ่มรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลโดยทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ อันจะทำให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรทุน             

1. เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึง ณ วันที่ยื่นสมัคร  (โดยไม่นับระยะเวลาการลาศึกษาต่อ)
2. มีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครบถ้วน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
3. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ยังไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักมาก่อน
5. มีทุนวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน หรือได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนแล้วหรือ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่กำลังจะยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณบดีต้นสังกัดเป็นผู้รับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ทุกกรณีจะต้องมีฐานะเป็นหัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยเท่านั้น

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์และอยู่ในหลักสูตรที่อาจารย์ได้รับการจัดสรรทุนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่
2. มีความประสงค์ที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์กับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยให้ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้รับรอง
3. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนเงินทุน

1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุน 72,000.- บาท
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวนเงินทุน 48,000.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 9 – 24 กุมภาพันธ์ 2566  
2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 3 มีนาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

2. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/j8xbi และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้
         1) ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด
         2) สำเนาสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย (ถ้ามี)
         3) หลักฐานการยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ (ถ้ามี)
         4) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่กำลังจะยื่นขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหนังสือรับรองจากคณบดีต้นสังกัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ถ้ามี)
         5) แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักศึกษาที่จะขอรับทุนตามข้อ 3.1 (ถ้ามี)

Download

ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล
Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
E-mail: ypronn@kku.ac.th
Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 

 ข่าว 11.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษา)