Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 6. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566)

6. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566)

ข้อมูลทุน | 9 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 2,634 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์บัณฑิตศึกษาที่เริ่มต้นในการทำวิจัยใหม่ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลให้มีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีแหล่งทุนอุดหนุนในการทำวิทยานิพนธ์ อันจะทำให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับทุน

  1. เป็นผู้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2660/2565  
  2. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ได้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน

     พิจารณาให้ทุนสำหรับอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่เป็นผู้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุน ทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วและไม่เป็นผู้ได้รับทุนอื่นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก ทั้งนี้การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา

จำนวนเงินทุน

     1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุน 60,000.- บาท 
     2. นักศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวนเงินทุน 40,000.- บาท 

ระยะเวลาการรับสมัคร

   1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565
     2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนการสมัคร

ขอรับทุน 

     กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่  https://kku.world/5a99r 
พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และแนบไฟล์ใบสมัครมีรายละเอียดครบถ้วนที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด

การปิดทุน

     ให้อาจารย์ที่ปรึกษาส่งบทความวิจัยต้นฉบับ (Manuscript) พร้อมสำเนาเอกสารที่แสดงถึงการส่งตีพิมพ์ (Submission documents) ไปยังวารสารที่อยู่ในฐาน SCOPUS/ISI หรือ สำเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  (Full Article) ในวารสารที่อยู่ในฐาน SCOPUS/ISI ซึ่งปรากฏชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนร่วมอยู่ด้วย ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ypronn@kku.ac.th (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)

Download

       ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม

     คุณพรนภา ศรีวรกุล
     Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618
     E-mail: ypronn@kku.ac.th
     Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 6. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566)

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ปีงบประมาณ 2566) (30 พ.ย. 2565)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ปีงบประมาณ 2565) (5 ส.ค. 2565)