Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทุน
  • 9.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

9.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

ข้อมูลทุน | 3 ก.พ. 2566 | อ่านแล้ว 2,593 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วัตถุประสงค์

 

       เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์บัณฑิตศึกษารุ่นใหม่ ในการยื่นขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของอาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่จะทำให้อาจารย์บัณฑิตศึกษารุ่นใหม่มีทุนวิจัยและทุนการศึกษาเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง อันจะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก

คุณสมบัติของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับการจัดสรรทุน             

   1. เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   2. มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแลที่พร้อมรับทุนโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เป็นผู้รับทุน

   1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

   2. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรทุนทั้งนี้ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

   3. ไม่อยู่ในระหว่างรอสำเร็จการศึกษา

   4. ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

   5. ไม่อยู่ระหว่างการเป็นผู้รับทุนอื่นที่มีค่าตอบแทนรายเดือนจากทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุน

การพิจารณาจัดสรรทุนฯ คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาให้การสนับสนุนตามเกณฑ์ดังนี้

   1. พิจารณาให้ทุนอาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ตามกระบวนการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://kku.world/d6ro2

   2. โดยต้องแนบข้อเสนอโครงการที่พิมพ์จากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หลังจากยื่นสมัครในระบบเรียบร้อยแล้ว

   3. เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยหรือเงินสนับสนุนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในข้อเสนอโครงการนั้นด้วย

   4. การอนุมัติทุนเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณา

จำนวนเงินทุน

   1. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนเงินทุน 72,000.- บาท

   2. นักศึกษาระดับปริญญาโท   จำนวนเงินทุน 48,000.- บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

 

   1. เปิดรับสมัคร วันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2566

   2. ประกาศผลการพิจารณาทุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 

   1. ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  https://kku.world/sc4bb

   2. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ https://kku.world/qw2fw พร้อมข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะรับทุนตามเงื่อนไขในข้อ 2 และแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

          (1) ใบสมัครมีรายละเอียดครบถ้วนและผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาคณะต้นสังกัด

          (2) ข้อเสนอโครงการที่พิมพ์จากระบบจากระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Download

 ประกาศรับสมัครและใบสมัครขอรับทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พรนภา ศรีวรกุล

Tel. 0-4320-2420 ต่อ 42419, 08-1768-9618

E-mail: ypronn@kku.ac.th

Inbox Facebook: Graduate School Khon Kaen University

 ข่าว 9.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้การยื่นขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)