Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt


3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

ข้อมูลทุน | 7 ส.ค. 2560 | อ่านแล้ว 3034 ครั้ง

share Facebook Google twitter LINE


Photo Designed by katemangostar / Freepik

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของระดับ บัณฑิตศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริง
คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
2. ปฏิบัติงานช่วยสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
จำนวนเงินทุน ระยะเวลา 8 เดือน ต่อปีการศึกษา ทุนละ 5,000.- บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 40,000.- บาท
กำหนดการรับสมัคร 1. คณะยื่นโครงการเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนมีนาคม
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจติดต่อคณะต้นสังกัดประมาณเดือนเมษายน
Download ประกาศคณะกรรมการ แบบเสนอโครงการ คู่มือการขอทุน
คู่มือการดำเนินการ (สำหรับคณะ)
คู่มือสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุน
แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)

 ข่าว 3. ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA)

รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 (24 พ.ค. 2561)
แบบสอบถามผลสัมฤทธิ์โครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำปี 2560 (23 มี.ค. 2561)