Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายกรรมการผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา | 20 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 681 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1202/2563) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิก)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1215/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิก)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 525/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (คลิก)

3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 185/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา (คลิก)

 

ระเบียบ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 (คลิก)

 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ (คลิก)