Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

รายละเอียดและที่มา

เครือข่ายกรรมการผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษา | 20 ก.ย. 2564 | อ่านแล้ว 1,578 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ที่มา

          บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับคณะที่นักศึกษาสังกัด โดยรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับงานด้านบัณฑิตศึกษาตั้งแต่การรับเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการสำเร็จการศึกษา จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 20 คณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 คณะในสังกัดวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3 หน่วยงาน คือสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนด้านการลงทะเบียน สำนักหอสมุด สนับสนุนและให้บริการทางด้านการศึกษาค้นคว้างานด้านการเรียนการสอน และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนและให้บริการด้านระบบสารสนเทศ หน่วยงานเหล่านี้มีปัญหาในความไม่คล่องตัว และเกิดความล่าช้าในการประสานงานระหว่างคณะ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้มีการปรับโครงสร้างในการบริหารงานใหม่โดยกระจายความรับผิดชอบไปยังคณะ และหน่วยงานต่างๆ ให้มีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะหรือหน่วยงานนั้นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาเกิดขึ้น

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ได้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อนให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน

     2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

          3. เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา ได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก   

 

กรรมการกลุ่มเป้าหมาย

           ประกอบด้วย

          1. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน  6  คน

     2. คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากผู้แทนคณะ และหน่วยงาน ต่างๆ  จำนวน 25 คน

          3. คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  จำนวน 10 คน

 

แผนการดำเนินงาน

          1.  มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

          2.  เยี่ยมชมคณะต่างๆ อย่างน้อย 3 คณะต่อปี

          3.  สัมมนากลุ่มย่อย

          4.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก

          5.  ประมวลผล และสรุปผลการดำเนินงาน

 

ความคาดหวัง

          1.  การทำงานด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มากขึ้น และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน

     2.  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา แต่ละคณะ

          3.  ได้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านบัณฑิตศึกษา