Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)
March 25, 2021 at Khon Kaen University


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์)


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 7939 ครั้งส่วนหน้า (Front Matter)

ชื่อเรื่อง
หน้า
สารบัญ
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อเรื่อง
หน้า
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท


บทความฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน้า
SDO1 ผลป้องกันของเจนีสทีนต่อการทำงานของหัวใจและการหนาตัวในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยแอลเนม
อนุสรณ์ เปาะสะเกษ
SDO2 ผลของสารสกัดรากส่องฟ้าดงต่อความจำบกพร่องและการอักเสบของระบบประสาทที่เกิดจากแอมีลอยด์บีต้าในหนูแรท
นุชรีพร นิลเลิศ
SDO3 CUMS ลดการแสดงออกของ TyrPho และ AKAP4 ในเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ของหนูไมซ์เพศผู้
ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์
SDO4 เมลาโทนินป้องกันผลข้างเคียงของไฟว์-ฟลูออโรยูราซิล ต่อการสร้างเซลล์ประสาทใหม่และสารต้านอนุมูลอิสระในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและพรีฟรอนทัล คอร์เทกซ์ ของหนูแรทโตเต็มวัย
กรรวี สุวรรณโคตร
SDO5 FOXM1 สัมพันธ์กับการพัฒนาการและการดื้อยา 5-FU ในมะเร็งท่อน้ำดี
ณัฐกานต์ กลิ่นหอมอ่อน
SDO6 การประเมินการไหลสูงสุดเข้าอ่างน้ำอูนด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
นราธิป รักษาใจ
SDO7 ผลกระทบของความแปรปรวนของสภาพอากาศกับผลผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว
MMO1 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีเมทิลเลชันสเปคซิฟิคทริพเพลทไพร์มพีซีอาร์สำหรับตรวจวินิจฉัย กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วิภาวรรณ อรุณทอง
MMO2 การตรวจคัดกรองหาการเพิ่มขยายจำนวนซ้ำซีจีจีของยีนเอฟเอ็มอาร์วันในผู้ป่วยชายไทยที่มี ผลการตรวจวินิจฉัยโรคสไปโนซีรีเบลลาร์อะแท็กเซียเป็นปกติ
สุนิตา แก้วฝ่าย
MMO3 การคัดกรองและประเมินหาโมเลกุลเป้าหมายชนิดใหม่สำหรับรักษามะเร็งท่อน้ำดี โดยเทคนิคชีวสารสนเทศ
ปริญญ์ สังข์วรรณ์
MMO4 ผลการป้องกันของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยต่อคุณภาพของตัวอสุจิและการแสดงออกของโปรตีนในอัณฑะของหนูแรทเพศผู้วัยเจริญพันธุ์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยความเครียดแบบเรื้อรัง
ณัฐพล ลาภยืนยง
MMO5 ผลของเฮสเพอริดินต่อภาวะความจำและการสร้างเซลล์ประสาทบกพร่องในหนู ที่ถูกกระตุ้นด้วยกรดวอลโพรอิก
โสรยา แก้วงาม
MMO6 ไครซินป้องกันเมโธเทรกเซทเหนี่ยวนำการลดลงของความจำและการสร้างเซลล์ประสาท ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรทโตเต็มวัย
ธนพร อะโนศรี
MMO7 สารสกัดน้ำดอกอัญชันช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของปอยกรองไตในหนูแรทความดันเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารแอลเนม
เบญจพร แสงนาค
MMO8 การตรวจคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นฮีโมโกลบินเอฟ สำหรับการรักษาทางเลือกในโรคเบต้าธาลัสซีเมีย
สุวธิดา ชุมภูชนะภัย
MMO9 การใช้ Caenorhabditis elegans microRNA-39 สำหรับเป็นตัวควบคุม สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณ U6 snRNA ในไมโครพาติเคิล
รัตนาภรณ์ ปราณีตพลกรัง
MMO10 ผลของไมโครอาร์เอ็นเอ548nในเอ็กโซโซมต่อการแสดงออกของ อินเตอร์เฟียรอนแลมบ์ดาเอ็มอาร์เอ็นเอในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี
ธนวรรณ อยู่ผาสุข
MMO11 ผลของสารสกัด สาหร่ายอาร์โธรสไปร่า พลาเท็นซิส ต่อการฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อหนูจากภาวะเครียดออกซิเดชันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
สิริลักษณ์ สันเสนาะ
MMO12 ฤทธิ์ของสารสกัดดอกโสนต่อการเพิ่มจำนวนและการเจริญพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์
มัสนา กานา
MMO13 แบบแผนเมตาบอไลต์ในน้ำเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่ตอบสนองต่อยาเจมไซตาบีน
ทินภัทร สีบาล
MMO14 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดสมอเทศในหลอดทดลอง
ดารีนา ใจเสรี
MMO15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
อรวี ช่างเรือง
MMO16 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ดูแลในการป้องกันอาการหอบหืดกำเริบในผู้ป่วยเด็กโรคหืด: การศึกษาเบื้องต้น
ชยุตรา ด่านลี
MMO17 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กอายุ 24 – 36 เดือน : การศึกษาเบื้องต้น
คณิศร จันทร์พาณิชย์
MMO18 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะตกเลือด ระยะ 2-24 ชั่วโมงหลังคลอด แผนกสูติกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
ศิริภรณ์ ปิ่นโพธิ์
PMO1 การพัฒนาซิลเวอร์นาโนสำหรับยับยั้งแบคทีเรียบนผ้ายีนส์
กมลชนก ปานคำ
PMO2 การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัตเชิงเคมีไฟฟ้าของเมมเบรนเส้นใยนาโนแนฟฟิออน
อภิรักษ์ จุลศรี
PMO3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริกด้วยวิธีการปรับปรุงลักษณะพื้นผิวของวัสดุพอลิไดเมททิลไซลอกเซน
ปวรปรัชญ์ ฦๅชา
PMO4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการถดถอยแบบพีนอลไลซ์ ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบา และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันสูง
อภิสรา ศรีพานิช
PMO5 การลดค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารั่วไหลของวาริสเตอร์ซิงค์ออกไซด์โดยการเติมแลนทานัม
ทัศนพร ราษฎร์เหนือ
PMO7 การตอบสนองเชิงอุทกวิทยาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสำหรับลุ่มน้ำที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์
วชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช
HDO1 การพัฒนาหลักประกันการคุ้มครองสิทธิของจำเลยในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
ณัฐพล ชิณะวงศ์
HDO2 การสรรเพลงในบทละครเรื่อง "เงาะป่า" ของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
วัศการก แก้วลอย
HMO1 การวิเคราะห์เนื้อหาในคอลัมน์ "คำ ผกา" จากเว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์
พัทธนันท์ อยู่เย็น
HMO2 แนวคิดในงานเขียนของประภาส ชลศรานนท์ ชุด คุยกับประภาส
สกุณา วันตะคุ
HMO3 การสถาปนารองเง็งกระแสหลักในพื้นที่ปัตตานีในช่วงเวลา พ.ศ. 2439-2494 และอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ระบำพื้นบ้านภาคใต้
รุ่งนภา สถิตย์ธรรม
HMO4 การวิเคราะห์สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการผลักดันส่งกลับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผ่านทฤษฎีสำนักอังกฤษ
ฐากร ชัยธัมมะปกรณ์
HMO5 บุคคลข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง เดอะ เดนิช เกิร์ล
ร้อยพร โชติกาญจนวัฒน์
HMO6 โครงสร้างปริจเฉทโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
กฤติน ขันละ
HMO7 บริบทโรงแรมสำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุฑามาศ ปลื้มกมล
HMO8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สงเคราะห์ชีวิตธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2563
ชนฐพร ศรีบุญเรือง
HMO9 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563
บุษกร หวังดี
HMO10 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ และราคาหุ้น บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ปภิชญาดา สาราจันทร์
HMO11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประเภทค่าใช้จ่ายของแฟนบอล สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
บุญญโชติ วังธนทรัพย์
HMO12 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตามแนวทาง First Step Model
ศุภเกียรติ วรสาร
HMO13 องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
เอกภักดิ์ ฉ่ำมณี
HMO14 ผลของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะสารสนเทศ ตามแนวคิดแบบ PISA
พิมลมาส อวิรุทธไพบูลย์
HMO15 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง พื้นที่ของรูป ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย
HMO16 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดความเป็นไทยที่มีรูปแบบของมาตรวัดต่างกัน
กฤตภาส บุญโยธา
HMO17 การเปรียบเทียบการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัยวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด
ดุจฤดี ประเสริฐศิลป์พลมา
HMO18 การเปรียบเทียบผลการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัยเมื่อรูปแบบการตรวจแตกต่างกัน : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
วีรภัทร ธิติกาญจน์พจนา
BMO1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซ่อนกลิ่นไทย
ปราณรวีย์ ประสารพันธ์
BMO2 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถั่วดาวอินคาในการยับยั้งเอนไซม์
ณัฐพล ลิ้มจุติธรรม
BMO3 การประเมินผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยต่อกิจกรรมของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในกล้วยไข่
นิภาวรรณ มากบริบูรณ์
BMO4 การพัฒนาระบบ CRISPR ต้านจุลชีพแบบจำเพาะต่อยีนดื้อยาปฏิชีวนะในเชื้อ Acinetobacter baumannii
ปัญจพร วงศ์พยัคฆ์
BMO5 อิทธิพลของสถานที่ปลูกที่มีผลต่อกรดเฟอรูลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
จุฑาทิพ คุณนาม
BMO6 สมบัติทางกายภาพ และการปลดปล่อยธาตุอาหารของเถ้าบอยเลอร์ และกากตะกอนหลังจากการผลิตแก๊สชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
กัณฐิกา ยังมณี
BMO7 ความแตกต่างระหว่างเพศของเต่านา (Malayemys sp.) ชนิดพันธุ์ซ่อนเร้น
อภิชญา เรืองสกุลพร
BMO8 การปรับปรุงความกรอบของผลิตภัณฑ์ไก่ทอดคาราอาเกะแช่เยือกแข็งที่มีการอุ่นด้วยเตาอบไมโครเวฟโดยใช้ไมโครแคปซูล ไคโตซาน-ซิลิกา-น้ำมันถั่วเหลือง
พันศักดิ์ ส่งเสริม
SDP1 การเตรียมและการทดสอบประสิทธิภาพการกักเก็บยาของอนุภาคนีโอโซมโดยวิธีการใช้คลื่นเสียง
ลิขิต เต็มพร้อม
SDP2 ผลของอนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางชีวภาพต่อการเจริญเติบโตภายในหลอดทดลองของ Cymbidium aloifolium (L.) Sw.
ปรียานุช ลาขุนทด
SDP3 การเล่นในท่าทางแนวตั้งตรงส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่และด้านภาษาของทารกในสถานสงเคราะห์
สุนันทา พรหมมินทร์
SDP4 ผลของกาแลนจินต่อความดันเลือด การทำงานและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือดในหนูความดันเลือดสูงที่ถูกชักนำด้วยแอลเนม
ณิศิตา ไชยหงษา
SDP5 อิมมูโนเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัด DHEAs ด้วยสมาร์ทโฟน
กานต์พิมล กรไกร
BMP1 การดัดแปลงเซลล์แบคทีเรียเพื่อใช้ในการตรวจวัดสารประกอบฟีนอล
พิไลวรงค์ กมุติรา
BMP2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบทอดจากกล้วยน้ำว้า
ธีรเดช กนกเมธากุล
MMP1 ความสัมพันธ์ระหว่างยีน MTHFR กับการเกิดพิษต่อตับของยาเมโธเทรกเซทในผู้ป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทย
ธนภรณ์ แนวหล้า
MMP2 ผลการยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีด้วยยาที่ยับยั้งตัวรับไฟโบรบลาสโกรทแฟคเตอร์
Kimyeun Oeurn
MMP3 ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วดาวอินคา ในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิด HCT116
สุมิตรา สุขพิทักษ์
MMP4 การเปรียบเทียบการถดถอยลอจิสติกและการถดถอยค็อกซ์ กรณีการตายจากมะเร็งท่อน้ำดี
กิตติยา พิมพาเรือ
MMP5 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรพิกัดจันทน์ทั้ง 5 ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านอักเสบในหลอดทดลอง
หทัยชนก คัชรินทร์
MMP6 ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสมุนไพรในพิกัดเบญจผลธาตุ
อรชพร สรสิทธิ์
MMP7 อาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคมะเร็ง: การศึกษาเบื้องต้น
อาภาพร ศรีโพธา
MMP8 พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันลิมโฟบลาสติก ที่ได้รับเคมีบำบัด
วิไลพร พลสูงเนิน
MMP9 การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2: บ้านม่วงโมเดล
วลัยภรณ์ กุลวงค์
MMP10 การศึกษาความต้องการในการดูแลแบบประคับประคองของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยระยะท้าย
พนิดา จำรัสบุญ
MMP11 การรับรู้ของผู้สูงอายุและผู้ดูแลต่อการบริการพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชรินทร์ทิพย์ วิรุณพันธ์
MMP12 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนออสติโอพอนติน และออสติโอแคลซิน ของกระดูกปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ที่ใช้ในการเสริมโพรงอากาศแม็กซิลลา
อิษยา กังวานชัยกุล
MMP13 การศึกษาเบื้องต้นของการเปลี่ยนตำแหน่งของกระดูกข้อต่อขากรรไกรภายหลังการผ่าตัดขากรรไกรด้วยวิธีการผ่าตัดก่อนการจัดฟัน
อธิศ ธำรงเลิศสกุล
MMP14 ผลของเอนโดทีลิน-1 ต่อการมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใยจากเนื้อเยื่อปริทันต์จากมนุษย์
ศุภชัย อันมานะตระกูล
MMP15 ผลของสารผสมระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและกรดซิตริกต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดกับฟันมนุษย์ที่ถูกฟอกสีฟัน
พิชนี แซ่อาวเอี้ยง
MMP16 การเปลี่ยนแปลงแรงยึดของเครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบพลาสติกใสหลังจากการถอดและใส่เครื่องมือ
ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
MMP17 บทบาทของฟันเขี้ยวต่อความสวยงามของรอยยิ้ม
พิมสิริ นันทวิภาวงศ์
MMP18 การเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟันหน้าจากการใช้ทันตอุปกรณ์ยื่นขากรรไกรล่างร่วมกับ การใส่เครื่องมือช่วยสบฟันในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ประภาพร เจิ้ง
MMP19 การเปรียบเทียบแรงยึดติดแบบเฉือนระหว่างแบรคเกตโลหะกับลาวาเอสเทติกเซอโคเนีย เมื่อปรับสภาพพื้นผิวด้วยการพ่นทรายและการกรอ
กุลปรียา วิริยะอมรชัย
PMP1 ลิกแนน นีโอลิกแนนและเฟอร์รูลอยเอสเทอร์จากลำต้นจักค้านหัววอก
จริยา มาสระน้อย
PMP2 อริสโตแลคแตมและสเตอรอลจากต้นจะค้าน
ชาลินี นองใหม่
PMP3 การใช้แป้งมันเป็นสารควบคุมโครงสร้างในการเตรียมปุ๋ยฟอสเฟตที่มีสมบัติควบคุมการปลดปล่อย
สุพัตรา เทียมวงศ์
PMP4 การประดิษฐ์แหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริกเชิงกลจากฟิล์มยางธรรมชาติ
อินทุอร อัปปะมะโต
PMP5 การสังเคราะห์วัสดุคอมพอสิตพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์-คาร์บอนกัมมันต์สำหรับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบทริโบอิเล็กทริก
ชัยวัฒน์ ประสานวงศ์
PMP6 การสังเคราะห์วัสดุคอมพอสิตยางธรรมชาติ-ซีเมนต์สำหรับใช้เป็นวัสดุทริโบอิเล็กทริก เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานเชิงกล
วิทวัส ทองทัพไทย
PMP7 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก Ca2Cu2-xGexTi4O12
จิรฐา ประชามอญ
HMP1 บ่อน้ำส้างศักดิ์สิทธิ์กับการสื่อสารความหมายทางวัฒนธรรม ของชุมชนเทือกเขาภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
อัษฎาวุฒิ ศรีทน
HMP2 การเหยียดเชื้อชาติในนวนิยายอเมริกันเรื่อง เดอะ เฮล์พ
ภัทราภรณ์ วาทะวัฒนะ
HMP3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับผลตอบแทนกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2562
ณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร
HMP4 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 กรณีศึกษา ลูกค้าของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ธนกร พันชนะ
HMP5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
มัณฑนา วงศ์วรรณ
HMP6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลอมเศษอะลูมิเนียม ของประเทศไทย
รพี วรรณกูล
HMP7 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดสมรรถนะครูมืออาชีพในยุค 4.0 สำหรับนักศึกษาครู
อนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์
HMP8 การสำรวจแนวคิดการเรียนรู้ชีววิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท
นวรัตน์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
HMP9 การสำรวจความสามารถด้านการเขียนในวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชลธิชา นวลมีศรี
HMP10 การพัฒนาเชือกช่วยพยุงตัวสำหรับใช้ในการออกกำลังกายและการฝึกเดินในเด็กสมองพิการ
สราญจิต แสนแก้ว
HMP11 ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาเกาหลีเบื้องต้น
กิ่งแก้ว จำรูญ
HMP12 องค์ประกอบของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เอกรัตน์ เชื้อวังคำ
HMP13 การศึกษาองค์ประกอบขององค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ชลธิชา บุนนท์
HMP14 งค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
จารุวรรณ นูสา
HMP15 องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
สุริยา สรวงศิริ


ภาคผนวก

ชื่อเรื่อง
หน้า
โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดำเนินการ
สรุปจำนวนผู้นำเสนอการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์) (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)
March 25, 2021 at Khon Kaen University