Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวกิจกรรม | 20 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 173 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการจัดทำแผน จากนั้น รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2564 ต้องมีการปรับงบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มโครงการที่มีความจำเป็น จากนั้น ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ดร.ประสงค์ ต่อโชติ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 4 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ