Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ งบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)

ข่าวทุนการศึกษา | 18 ก.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2,927 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เงื่อนไขการรับทุนฯ

      1. ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องเข้าร่วมฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ลงทะเบียนเวลา 09.15 - 09.30  น. และเริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ เพื่อความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและต้องดำเนินการดังนี้
             1.1 กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น ในระบบ (GSMIS) โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขที่บัญชี
             1.2 ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง) นำส่งในวันเวลาดังกล่าว

     2. การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 

PDF  ผลการพิจารณาทุนฯ

PDF  แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)