Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 23rd National Graduate Research Conference (Online)
March 25, 2022 at Graduate School Khon Kaen University


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 3598 ครั้งส่วนหน้า (Front Matter)

ชื่อเรื่อง
หน้า
สารบัญ
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
ผังตารางเวลา และการจัดลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อเรื่อง
หน้า
ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก (ห้อง 1)
ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 2)
ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 3)
ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 4)
ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท (ห้อง 5)
ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 6)
ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 7)
ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 8)
ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 9)
ผลงานนำเสนอแบบโปสเตอร์ (PosterPresentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (ห้อง 10)


บทความฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน้า
SDO1 การทดสอบแรงกดแขนในท่านั่งสามารถระบุองค์ประกอบร่างกายของผู้สูงอายุในชุมชน
พักตร์วิภา โชคภูเขียว
SDO2 การใช้งานทางคลินิกของแบบประเมิน Spinal Cord Independence Measure ฉบับที่ 3 ในบุคลากรฟื้นฟูความสามารถสำหรับบุคคลที่มีการบาดเจ็บไขสันหลัง
ณรงค์ศักดิ์ คำนนท์
SDO3 โนบิเลตินบรรเทาความผิดปกติของหัวใจและไตในหนูแรทความดันเลือดสูง
เมธี เอี่ยมพานิชกุล
SDO4 กาวจากน้ำยางพารากำจัดโปรตีนสำหรับยึดซิลิโคนสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
ปวีณา คงคอน
SDO5 ไบโอเซนเซอร์ที่มีพื้นมาจากกระดาษเคลือบด้วยนาโนซิลเวอร์สำหรับการตรวจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ณัฏฐ์วัฒน์ ศรีขาว
SDO6 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการจำลองการต่อต้านไวรัส
อัจจิมา อุ่นแก้ว
SDO7 การรักษารอยวิการกระดูกโดยการใช้โครงร่างทดแทนกระดูกโพลีคาโปรแลกโตน-ไบเฟสิค แคลเซียมฟอสเฟตที่ผลิตด้วยการพิมพ์สามมิติ ร่วมกับ เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันที่เลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ไม่มีส่วนผสมของซีรั่มจากสัตว์
วรพร ศุภประสิทธิ์
MMO1 ผลทันทีของการกระตุ้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ Tibialis anterior และ Gastrocnemius ในเด็กสมองพิการประเภทหดเกร็งครึ่งซีกที่มีภาวะข้อเท้าตก
วรางคณา คงอ้วน
MMO2 ผลของการออกกำลังกายด้วยการ ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่ต่อ HbA1c และสมรรถภาพทางกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษานำร่อง
พัชรินทร์ คำสงค์
MMO3 ผลของการแช่น้ำเย็นก่อนการออกกำลังกายต่อปริมาณออกซิเจนของกล้ามเนื้อในนักวิ่งมินิมาราธอนสมัครเล่นผู้ใหญ่วัยตอนต้น
Rinna Ainul Maghfiroh
MMO4 แบบแผนสารเมแทบอไลท์ของไฟโบรบลาสต์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
สายขิม ศรีงาน
MMO5 แอลกอฮอล์กระตุ้นการเกิดจุลพยาธิสภาพและเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีภายในหลอดเก็บอสุจิและต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิของหนูแรทวัยเจริญพันธุ์
ชยากร เถาโต
MMO6 การแสดงออกของยีนบิสฟอสโฟกลีเซอเรตมิวเตสระหว่างกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง
ชัญญานัฐ สุขุมะ
MMO7 การตรวจสอบตัวบ่งชี้ชีวภาพวิธีอิมมูนโนฮีสโทเคมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งเซลล์ไตชนิด clear cell renal cell carcinoma ด้วยเทคนิคชีวสารสนเทศและการเรียนรู้ของเครื่อง
ชนิตา ปานวุ่น
MMO8 แผ่นเยื่อกั้นพอลิเมอร์ชนิดสลายตัวได้ที่ผลิตด้วยวิธีการพิมพ์สามมิติเพื่อใช้สำหรับงานชักนำให้กระดูกคืนสภาพ
สิดาภัทร เพชรโพธิ์ศรี
MMO9 ประสิทธิภาพของการใช้ซีรั่มจากมนุษย์ต่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมัน
ลลิตา เจริญเมือง
MMO10 การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในยุคโควิด-19
พิมชญา วิเศษสิทธิกุล
MMO11 การศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ประคบร้อนด้านอุณหภูมิและระยะเวลาในการกักเก็บอุณหภูมิของเจลอุปกรณ์ประคบร้อนที่ผลิตจากเจลโพลิเมอร์ต่างชนิด
นภาพร บุญศรี
MMO12 การพัฒนาเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง
ระวิวรรณ รัตนปัญญา
BMO1 การโคลนและศึกษาคุณสมบัติของจีโนมชิ้นที่ 8 ของไวรัสทิลาเปียเลคที่คัดแยกจากปลานิล
นพดล พัวพันธุ์
BMO2 การทำงานร่วมกันของโปรตีนขนส่งดื้อยาหลายชนิดของแวคิวโอล ชนิด Nft1p และ Vmr1p ต่อการทนทานมาลาไธออนในยีสต์ แซกคาโรไมซีส เซเรวิซิอี
มาริสา ดวงแก้ว
BMO3 ศักยภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์ ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตในข้าวดำไร่
ธนวันต์ เกตุตา
PMO1 การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกคอมโพสิตแบบยืดหยุ่นได้จากแบคทีเรียเซลลูโลสกับบิสมัทเทลลูไรด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
พีรณัฐ กิจธรบัญชา
PMO2 การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของการเกิดประจุไฟฟ้าที่ผิวสัมผัสในพอลิเมอร์ยางธรรมชาติสำหรับการประยุกต์ใช้งานเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านาโนแบบไทรโบอิเล็กทริก
ศาสตร์ รัตนพร
PMO3 ผลลัพธ์ของทุน 5 ด้านจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน ในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปิยนุช ทรวงคำ
PMO4 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
นวพร เหลืองยวง
PMO5 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เบียร์
สุพรรณี มีสุข
PMO6 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
สนั่น สุขแก้ว
PMO7 การพัฒนาอิเล็กโทรดจากวัสดุคอมโพสิตระหว่างไทเทเนียมไดออกไซด์
เรวัต แม้นศิริ
PMO8 การแทนยีนโดยสนิปตัวแทนไม่มีผลต่อการวิเคราะห์การได้มากขึ้นจากเซตของยีนในบาทวิถี การให้สัญญาณจากฐานข้อมูล KEGG ในการศึกษาความสัมพันธ์ทั้ง จีโนม
เจษฎา วีรเดชกำพล
PMO9 การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุคอมโพสิตเทอร์โมอิเล็กทริกแบบยืดหยุ่นจากแบคทีเรียเซลลูโลสและอนุภาคนาโนเลดเซเลไนด์
โสภา พันธุวรรณ์
HMO1 การใช้แอปพลิเคชันในการฝึกกิจวัตรประจำวันของเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัม
ศิริพร กำลังทวี
HMO2 การพัฒนาอุปกรณ์เข็มขัดพาเดินจากผ้าขาวม้าสำหรับการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
จตุรพร โทแก้ว
HMO3 แนวคิดความรักในภาพยนตร์แนวรักของบริษัทจีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
Chour SereyLyfa
HMO4 "มี่ลั่วถัว" เทพธิดาแห่งการสร้างสรรค์: บทบาทที่ปรากฏในนิทานสร้างโลกของชนเผ่าเย้า
Liang Xiaoyu
HMO5 โครงการออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้เมืองเลย กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายชุมชนบ้านกกบก อ.วังสะพุง จ.เลย
วิภาวดี พรมพุทธา
HMO6 การศึกษาโครงการ KKU Smart Transit ที่เหมาะสมกับการเดินทางในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธีร​ยุทธ​​ บำ​รุ​ง​รัตน์
HMO8 บทบาทรัฐบาลจีนต่อการส่งเสริมอำนาจละมุนผ่านวัฒนธรรมสมัยนิยม
ปริญฉัตร ไตรปัญญาศาสตร์
HMO9 การกำหนดโทษปรับตามร่างพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ....
เบญจนารา จันนาวัน
SDP1 ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดพังผืดที่ไตของสารสกัดใบมะรุมในหนูแรทที่เกิดโรคไตระยะแรกจากภาวะเบาหวานโดยการเหนี่ยวนำด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน
รัตติยาทองรุ่ง
SDP2 สารสกัดจากใบขลู่ลดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ในหนูขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลฟรุกโตสสูง
พัชรินทร์สิงห์ดำ
PMP1 การสังเคราะห์ปรัสเซียนบลูสำหรับใช้เป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน
ณรงค์ชัย นุ่นไธสง
PMP2 การสร้างเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการกรองอากาศและความต่างแรงดันของแผ่นกรองอากาศเส้นใยโพลีโพรพิลีนแบบไม่ถักทอ
สุธีพร คิดถาง
PMP3 คุณสมบัติทางแม่เหล็กของเส้นใยนาโนคอปเปอร์โครเมียมออกไซด์เจือเหล็ก กระบวนอิเล็กโตรสปัน
กรกนกพร ไชยเพชร
PMP4 การสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอทหลากสีจากสารสกัดจากมัลเบอร์รี่เพื่อประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์
จันทร์เพ็ญ ทองเหลือง
MMP1 ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดและแอลฟาแมงโกสตินต่อสถานะอนุมูลอิสระของไตในอวัยวะภายนอกลำไส้ของหนูถีบจักรที่มีภาวะลำไส้อักเสบ
นฤภร นพวิญญูวงศ์
MMP2 ฤทธิ์ต้านเบาหวานในหลอดทดลองของตำรับยา TPDM6315 ในคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
พัตราภรณ์ สบู่หอม
MMP3 ความเสี่ยงของผักชีลาวต่อพัฒนาการของมะเร็งผ่านการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์และตัวนำส่งในกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งในเซลล์ HepG2 และ Caco-2
วชิรวิทย์ อุดมศักดิ์
MMP4 ผลของลิโมนินต่อปริมาณอสุจิและระดับของเทสโทสเตอโรนในหนูอ้วนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอาหารไขมันสูง
ธนพัฒน์ สาระรัตน์
MMP5 แผนภูมิวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียเคลบ เซลลา นิวโมเนียอีที่ดื้อต่อยาคาบาพีเนมและไม่ดื้อต่อยาคาบาพีเนมโดยการทำการวิเคราะห์ยีนที่คล้ายคลึงกันในจีโนมทั้งหมดที่ได้จากการหาลำดับเบสด้วยวิธีนาโนพอร์
ณิชา แสงภิรมย์อภิชัย
MMP6 อุบัติการณ์การมาตรวจยืนยันผลพยาธิวิทยาของสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กชกร ทิพย์สันเทียะ
MMP7 อัตรารอดชีพผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่ III ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณัฐพร รักษาศรี
MMP8 ความสามารถในการขยายคลองรากฟันของไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติโดยใช้ความร้อนในคลองรากฟันจำลองที่มีความโค้งแบบเอส
ณัฐวรรณ จิตนุพงศ์
MMP9 ประสิทธิภาพของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการจัดการรอยผุรากฟัน
ณัฐณิชา ชิตพิทักษ์
MMP10 การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของซิลิโคนอีลาสโตเมอร์ในงานประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรที่ใส่เม็ดสีและไม่ใส่เม็ดสี ก่อนและหลังการแช่น้ำที่ทำให้ร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ
เพ็ญชนก แสนทวีสุข
MMP11 การศึกษานำร่องความสอดคล้องของการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงโดยอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อภินันท์ ชัยทิศานันต์
MMP11 การศึกษานำร่องความสอดคล้องของการประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงโดยอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อภินันท์ ชัยทิศานันต์
MMP12 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์การคัดแยกระดับความรุนแรงผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปรียานันท์ สีเบ้า
MMP13 ความต้องการในการดูแลแบบระคับประคองของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายตามมุมมองของพยาบาล
ปาณิสรา สนั่นเอื้อ
MMP14 ความต้องการการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นที่มีภาวะสมองพิการตามการรับรู้ของผู้ดูแล
บัณฑิตา ทองบัวบาน
MMP15 การรับรู้สมรรถนะในการคัดกรองความเสี่ยงและจัดการภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เบื้องต้นของผดุงครรภ์/พยาบาล ในแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
พิสมัย วงศ์ษาวรรณทอง
BMP1 การคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราโรคเห็ด
สุชาดา มังษา
BMP2 ผลกระทบของสารคัดหลั่งจากเซลล์มะเร็งตับอ่อนชนิดต่อมต่อการทำลายหลอดเลือด
ชนิกานต์ เอี่ยมสอาด
BMP3 กระดาษออกฤทธิ์ทางชีวภาพซิลเวอร์นาโน/เหล็กออกไซด์ สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
ณัฏฐ์นรี ศรีเชียงสา
BMP4 การศึกษาสมบัติของเอนไซม์โมโน-2-ไฮดรอกซีเอทิลเทเรฟทาเลตไฮโดรเลส จากเชื้อแบคทีเรีย Ideonella sakaiensis และสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาที่เพื่อการย่อยสลายพลาสติก
Phearum Dy
BMP5 การแสดงออกและการศึกษาเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสจากเชื้อกลูโคโนแบคเตอร์ออกซิดานDSM2003
ธรรศธฤต อนุจารีวัฒน์
BMP6 ลักษณะคุณภาพของกุนเชียงลดไขมันที่มีส่วนผสมของเส้นใยข้าวสาลีและเจลาตินผง
อินทะหวา โพธิ์ราช
BMP7 ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการเจริญและการแสดงออกของยีนสร้างสารพิษเพอร์เอบีของ วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่เป็นสาเหตุของโรคตายด่วนในกุ้ง
อภิวัฒน์ เกื้อพิริยกุล
BMP8 ศักยภาพการผลิตแก๊สมีเทนของใบอ้อยและกิจกรรมจำเพาะการผลิตแก๊สมีเทนของกลุ่มจุลินทรีย์ไร้อากาศในมูลโคและของเหลวจากกระเพาะรูเมน
อรณัฐ สุพันธมาตย์
HDP1 การคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
HMP1 แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าลำลองสตรีทแฟชั่นจากยางรถยนต์เหลือใช้
กวิตา ศรีสุนารถ
HMP2 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์


ภาคผนวก

ชื่อเรื่อง
หน้า
โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดำเนินการ
สรุปจำนวนผู้นำเสนอการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 23rd National Graduate Research Conference (Online)
March 25, 2022 at Graduate School Khon Kaen University