Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 19th National Graduate Research Conference
March 9, 2018 at Khon Kaen University


แก้ข้อความผิด (Erratum)


บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 13414 ครั้งส่วนหน้า (Front Matter)

ชื่อเรื่อง
หน้า
สารบัญ
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต วิทยากรบรรยายพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2561


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อเรื่อง
หน้า
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ชื่อเรื่อง
หน้า
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


บทควมมฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน้า
SDO1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม ABC ในจังหวัดนครราชสีมา
จัดพล ภัยแคล้ว
SDO2 การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะของนักศึกษาในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจษฎา คำผอง
SDO3 ผลของการใช้ผงเปลือกแก้วมังกรต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนโดยเทคนิค in vitro gas production
มหาราช มาตรา
SDP1 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายบนพื้นทรายและพื้นแข็งต่อความสามารถด้านการเดินของผู้สูงอายุในชุมชน
ชลธิชา แก้วจอหอ
HDO1 ปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
HDO2 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
HDP1 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางประชารัฐ กรณีศึกษาอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ธนเสฏฐ์ ขำจินดา
HDP2 การจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น : กรณีการสร้างฝายชะลอน้ำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ดวงเนตร ชาสุวรรณ
PMO1 ขอบเขตของอนุพันธ์และอนุพันธ์เชิงขั้วของพหุนามบางประเภท
ณัฐพงศ์ อรุณรัตน์
PMO2 การจำแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งริงอันดับปรกติโดยรูปแบบทั่วไปของไอดีลอันดับ
ณัฐวัฒน์ สุพร
PMO3 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันและไขมันโดยใช้กระดูกวัวเผาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
วิลาสินี เลิศฤทธิพงศ์
PMO4 การศึกษาอันตรกริยาของ 8-oxodG และ ดีเอ็นเอแอพตาเมอร์โดยการจำลองแบบพลวัตรเชิงโมเลกุลเพื่อการประยุกต์ด้านเซนเซอร์เชิงชีวภาพ
เชิดพงศ์ ชูเดช
PMO5 แบบจำลองการไหลของน้ำบาดาลบริเวณสถานประกอบการฝังกลบขยะ จังหวัดราชบุรี
เกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์
PMO6 การศึกษาอุทกธรณีเคมีเพื่อจำแนกระบบการไหลของน้ำบาดาล ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปราณี รักษาบุญ
PMO7 การหาสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายและค่าตัวประกอบความหน่วงของการเคลื่อนที่ของสารละลายเกลือผ่านชั้นดินเค็มด้วยแรงแคพิลลารี
ธัญญา เพียมูล
PMO8 สมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดและกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติก
ศุภกร เชื้ออ่ำ
PMO9 โมเดลเพื่อทำนายความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ญาณินี สิทธิสาร
PMO10 ตัวแบบจัดการโลจิสติกส์ภายในโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย เทคโนโล RFID และเว็บเซอร์วิส : กรณีศึกษาโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
กิตติมา สนิทชน
PMO11 กระบวนการขึ้นรูป สมบัติเชิงกล และสมบัติการกำบังอนุภาคนิวตรอน ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
ดลฤดี โตเย็น
PMO12 การวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าโดยใช้วิธีคำนวณเส้นทางการไหลวิกฤตเทียบกับวิธีการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
ณัฐพล ศิลปชัย
PMO13 ผลกระทบของขนาดและตำแหน่งเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระจายตัว ที่มีผลต่อระยะเวลาคืนทุนเมื่อคำนึงถึงค่าปรับตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
จักกาย ลวรัตนากร
PMO14 การควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วยมอเตอร์เดี่ยวแกนคู่โดยใช้ฟัซซีลอจิก
ธนณัฐ ปะกินำหัง
PMO15 การปรับปรุงท่าทางของผู้นวดแผนไทยตามหลักการยศาสตร์
สุรภพ อุดาการ
PMO16 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยแบบจำลอง Visual Modflow
ธฤษวรรณ สุพิพัฒนโมลี
PMO17 การประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพจราจรระดับจุลภาคสำหรับการจัดการจราจรถนนโครงข่ายโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
สุเมธ มาเมือง
PMO18 การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห์ตามลําดับชั้น: กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาปากพนังล่าง
สุรชัย นํานาผล
PMO19 การจำลองการพังทลายของเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรายุทธ์ นาครอด
PMO20 การประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยา อาวุธเพชร
PMO21 โค้งกฎการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมโดยใช้วิธีฮาร์โมนีเซิร์ช: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
ปกรณ์ ณ ศิริ
PMO22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบริดจ์ แลซโซ และแลซโซแบบปรับปรุง ในตัวแบบการถดถอยปัวซง ภายใต้ข้อมูลที่มีมีมิติสูงแบบบางเบา และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูง
ชุติกาญจน์ ชูสวัสดิ์
PMO23 ช่วงความเชื่อมั่นของวาลด์แบบใหม่ สำหรับผลต่างของสัดส่วนทวินามโดยใช้กับข้อมูลแบบจับคู่
ชนกานต์ สังข์บุญชู
PMO24 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับส่วนกลับของค่าเฉลี่ยประชากรปรกติ เมื่อทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรและปริภูมิพารามิเตอร์มีขอบเขต
กุลนิดา เหมะรักษ์
PMO25 การกำหนดเมทริกซ์สหสัมพันธ์แรกเริ่มในอัลกอริทึมนอร์ทาโดยวิธีการจำลอง
ประพันธ์ กล่อมพร
PMO26 การใช้ภาวะน่าจะเป็นเเบบโปรไฟล์ที่มีการแปลงพารามิเตอร์เพื่อสร้างช่วงความเชื่อมั่นเเบบวัลด์ สำหรับค่าเฉลี่ยของการเเจกเเจงอินเวอร์สเกาส์เซียน
อุไซนา นิยมเดชา
PMO27 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงไวบูลเมื่อข้อมูลถูกตรวจตัดแบบสุ่ม
ดุสิต ชัยประสิทธิกุล
PMO28 อัลกอริทึมใหม่โดยใช้ควอนไทล์ของภาวะน่าจะเป็นเพื่อสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับความแตกต่างระหว่างสองสัดส่วน
โชติกา วุฒิสาร
PMP1 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
อภิญญา อัศวสันติ
PMP2 การเปรียบเทียบแบบจำลองความสูง SRTMและ ASTER GDEMรายละเอียด30 เมตร: พื้นที่ศึกษาภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ภัคชาดา สมสูง
PMP3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของพารามิเตอร์ทางอุทกวิทยาสำหรับลุ่มน้ำวังด้วยแบบจำลอง SWAT
ลลิดา สกุลวราวิวัฒน์
PMP4 การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำท่า ในลุ่มน้ำแม่แจ่ม
กานต์พงศ์ ดวงพัสตรา
PMP5 การศึกษานำร่องแบบแผนเส้นเลือดดำหลังมือในคู่แฝดสำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
วรัญฑิญา ธาดา
PMP6 การศึกษานำร่องรูปแบบเส้นเลือดดำบริเวณหลังมือในเครือญาติเพื่อใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
ศิรินันท์ วรเดช
PMP7 ผลของการเติม Sb ต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุออกไซด์เดลาฟอสไซท์ CuCrO2
จุฑารัตน์ ยนต์ชัย
PMP8 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก (In0.5Nb0.5)0.1Ti0.9O2
พรทิพย์ ศิริยา
PMP9 การปรับปรุงสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 และการทำคอมโพสิต กับวัสดุเซรามิก กลุ่ม TiO2
ศรราม โอทาตะวงศ์
PMP10 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบล็อกปกติสำหรับประชากรสองกลุ่มเมื่อไม่ทราบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุ่ม
พรพชร บุนนาค
PMP11 การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลของแอปตาเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนสีได้ที่ใช้อนุภาคนาโนทองสำหรับการตรวจวัดโอคราทอกซิน เอ โดยวิธีพลวัติเชิงโมเลกุล
วิทวัส พันชัย
PMP12 การจำลองเชิงโมเลกุลของแอนติแปดอ็อกโซดีจีแอพตาเมอร์และการทำพันธะของอนุภาคนาโนทองที่ถูกเคลือบด้วยซิสเทียร์มีนสำหรับเซ็นเซอร์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ภควัต ทุมจีน
BMO1 การเปลี่ยนแปลงและการกักเก็บคาร์บอนของสังคมพืชในแปลงตัวอย่างป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา
กานต์นภัส ดวงกลาง
BMO2 ผลขององค์ประกอบอาหารและสภาพแสงต่อการงอกและการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้เพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ
เยาวลักษณ์ ฉัตรสุวรรณ์
BMO3 ผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันเพื่อผลิตเป็นไม้ดอกกระถาง
เกสร แก้วบัว
BMO4 ผลของตำแหน่งกรีดบนลำต้นต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำยาง ในยางพาราสายพันธุ์ RRIM600
วรรณทนีย์ มีลุน
BMO5 การสลายคอร์ปัส ลูเทียมและความเข้มข้นของฮอร์โมนเอสตราไดออลในช่วงก่อนการตกไข่ในโคนมสาว และโคบราห์มัน x พื้นเมืองที่ได้รับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
ณัฐวุฒิ กกรัมย์
BMO6 การประเมินถั่วลิสงทนแล้งด้วยตัวบ่งชี้ความเครียดออกซิเดชันของลิพิดและโปรตีนในปมราก
รัมภ์รดา อุทิศานนท์
BMP1 ผลของการได้รับยาเมทฟอร์มินร่วมกับตัวยับยั้ง p38 MAPK ต่อระดับน้ำตาลในเลือด หนูที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงแบบไม่อ้วน
พศวีร์ มงคลปทุมรัตน์
BMP2 การวิเคราะห์ด้วยโปรติโอมิกส์ชนิดอาศัยแมสสเปคโทรเมทรีเพื่อช่วยสืบหาวิถีสัญญาณของ Toll และ Imd ของยุงก้นปล่องชนิดไดรัสเพื่อต้านทานการติดเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์
ภัทรภร จันคง
BMP3 การสร้างคอมเพลกซ์ระหว่าง HPV16 E7 กับทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ AP2 อัลฟ่า และ DNMT1 ใน เซลล์มะเร็งปากมดลูก
นันท์นภัส วงค์มณี
BMP4 การผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดี scFv-Fc ต่อ Notch1 และ 2 โดยใช้เซลล์ไลน์ HEK-293T
วรวรรณ บุญรัศมี
BMP5 การวิเคราะห์เชิงชีวสารสนเทศ และ ศึกษาการทำงานของ microRNA ที่ควบคุมการแสดงออกของยีน Fatty Acid Synthase
ธนาภา สุขแสงรัตน์
BMP6 การพิสูจน์หาบริเวณที่จับกับ HNF4α ในโปรโมเตอร์ของยีนเอ็นไซม์ไพรูเวทคาร์บอกซิเลสของมนุษย์
ภควันต์ ช่วยบุญญะ
BMP7 การประมาณอายุจากความหนาของเนื้อฟันทุติยภูมิในคนไทยวัยผู้ใหญ่
สมฤดี โคตรสมบัติ
BMP8 สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของแมลงวันขายาวสกุล Phacaspis และสกุลใกล้ชิดที่พบในคาบสมุทร ไทย, บรูไนและสิงคโปร์
นัฐชา แก้วกระจ่าง
BMP9 การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร เพื่อตรวจวัดระดับครีอะตินีน
วรรณวิภา นามสุวรรณ
BMP10 อิทธิพลของน้ำส้มควันไม้และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตในระยะแตกกอของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
ศิวากร พลคำ
BMP11 ผลกระทบของกรดแอบไซซิกต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นกล้าข้าวภายใต้สภาวะเครียดเกลือและด่าง
สุชีลา อุทาสี
BMP12 ผลของแสงแดดต่อการวิเคราะห์ STR บนออโทโซมจากคราบเลือดบนผ้าชนิดต่างๆ
ปวีณา ชฎาทอง
BMP13 การใช้แผ่นฟิล์มที่ทำจากส่วนผสมไฟโบรอินของไหมบ้านกับไหมอีรี่ในการเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์
พรปรีดา อยู่คง
BMP14 อิทธิพลของปัจจัยต่อน้ำตาลที่ถูกปลดปล่อยในการปรับสภาพชีวมวล Chlorella sp. ด้วยไฮโดรเทอมัล ในสภาวะกรด
มาริกา งามศิริสมสกุล
MMO1 ความสามารถของแบบประเมิน Thai-FRAT รายหัวข้อในการบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการหกล้ม ในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการหกล้ม
รุ่งนภา อินทรักษ์
MMO2 การเปรียบเทียบสีฟันด้วยเทคนิคการใช้สายตาจากผู้สังเกตภายใต้แหล่งกำเนิดแสงไฟประดิษฐ์ การใช้เครื่องสแกนในช่องปาก และการใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ปวีณา สง่าแสง
MMO3 ผลของกาวติดฟันเทียมต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวของผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก
หยาดฝน พลศรี
MMO4 ความชุกของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลที่สร้างเอนไซม์เอ็กเทนเดด-สเป็กตรัม บีตา-แลคแทมเมส ที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดพิษณุโลก
เพชรดา ทองเงิน
MMO5 ผลของนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์เจลในการคืนแร่ธาตุสู่เคลือบฟันและเคลือบรากฟันบริเวณพื้นผิวของขอบวัสดุชนิดเซรามิกประเภทแคด/แคม
ปรียารัตน์ ปล่องนิราส
MMO6 ผลของเรซินความหนืดต่ำชนิดแทรกซึมร่วมกับสารผนึกหลุมร่องฟันต่อค่าความแข็งผิวเคลือบฟันเมื่อสัมผัสในน้ำคลอรีนการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ฉัตรวี ตั้งพัฒนาศิริ
MMO7 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่มีวิกลภาพแห่งฟันในจังหวัดขอนแก่น
วาสิตา คำเหม็ง
MMO8 ความชุกของการกลายพันธุ์ของยีน TET2, ASXL1, IDH1/2 และ DNMT3A ในกลุ่มโรคไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติชนิดที่ไม่มีฟิลาเดลเฟียโครโมโซมในผู้ป่วยชาวไทย
พรประภา จากยางโทน
MMP1 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสในเชื้อมาลาสซีเซีย สปีชีส์
อภิญญา ภูดรม่วง
MMP2 ฤทธิ์ในการฆ่าอะมีบาของสารสกัดจากทองพันชั่งด้วยเอทานอลต่อเชื้ออะแคนทามีบาซีสต์ในหลอดทดลอง
Malin Chao
MMP3 การคัดเลือกโมโนโคลนอล แอนติบอตีมนุษย์ที่จำเพาะต่อเชื้อไข้เลือดออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
พงษ์พันธ์ สุวรรณชาติ
MMP4 ประสิทธิผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยใน การกำจัดเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัส ฟีคัลลิสในห้องปฏิบัติการ
นุดีกร นันทนาวุฒิ
MMP5 การแพร่กระจายของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลดื้อยาที่แยกได้จากแมลงวันหัวเขียวในพื้นที่ตลาด จังหวัดพิษณุโลก
พีรพัฒน์ ปัญญาดี
MMP6 วิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบประชากรสองกลุ่ม แบบวัดก่อน-หลัง การศึกษากึ่งทดลอง
ลลิดา วิบูลย์กุล
MMP7 ผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน p38 MAPK ในโมเดลหนูที่ได้รับควันบุหรี่ชนิดที่ผ่านไส้กรอง และไม่ผ่านไส้กรอง ในระยะเฉียบพลันและระยะกึ่งเฉียบพลัน
ฟาฏิส โอกฤษ
MMP8 ผลของการเตรียมพื้นผิวต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์กับไฮดรอกซีอะพาไทต์เซรามิกเจือด้วยแคลเซียมเซอร์ โคเนต: การศึกษานำร่อง
ธารินทร์ เพียงสุข
MMP9 การประเมินผลทางคลินิกและความพึงพอใจในการใช้กาวติดฟันเทียมของผู้ป่วยฟันเทียมทั้งปาก
บุษรา ทองย้อย
MMP10 การศึกษาลักษณะพื้นผิวของรอยโรคฟันผุหยุดยั้งที่เนื้อฟันน้ำนมภายหลังการทาซิลเวอร์ ไดเอมีนฟลูออไรด์ ในห้องปฏิบัติการ
ปณวัตร์ ชาวโยธา
MMP11 การศึกษาสถานการณ์การเลื่อนหลุดของท่อทางเดินหายใจโดยไม่ได้วางแผนในผู้ป่วยเด็กทารกระยะวิกฤต
กฤติยาณี ปะนัตถานัง
MMP12 สถานการณ์การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ
ญาดา ตั้งภาพงษ์
MMP13 ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการหายของแผล ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์
อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน์
MMP14 การเปรียบเทียบกำลังดัดขวางของอะคริลิคเรซินที่ขึ้นรูปโดยวิธีกดอัดแบบปกติและวิธีแบบฉีดภายหลังการแช่สารทำความสะอาดฟันเทียม
สมชัย พงศ์กรกัมพล
MMP15 ผลของชนิดของจักรยานในการฝึกออกกำลังกายต่อความรู้สึกกดเจ็บขั้นต่ำบริเวณบ่าส่วนบนในพนักงานออฟฟิศเพศหญิงที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
อาทิตา ก่อการรวด
MMP16 การไหลเวียนเลือดที่แขนท่อนล่างในคนที่เป็นทายาทของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง: ผลของการออกกำลังกายร่วมกับการรับประทานน้ำมันมะพร้าว
คามิน เนาถาวร
MMP17 การศึกษานำร่องผลของการใช้การสัมผัสแผ่วเบา ต่อความยาวก้าวและระยะเวลาของการเริ่มต้นการก้าวเดินในผู้ป่วยพาร์กินสัน
สุธิดา ดิษฐพงศ์ภักดี
MMP18 ความเที่ยงของการทดสอบระยะทางการเอื้อมหลายทิศทางในเด็กดาวน์ซินโดรม อายุระหว่าง 7-12 ปี
สาวิกา พรหมศร
MMP19 ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกข้าวก่ำในการรักษาความเสียหายของตับอ่อนในหนูเบาหวานที่เหนี่ยวนำโดยการให้อาหารไขมันสูงร่วมกับ Streptozotocin
เจนณรงค์ อินทะขัติ
MMP20 การแปล และการปรับรูปแบบข้ามวัฒนธรรมของ the Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) ในบริบทประเทศไทย
นิชรัช นิธิชัย
HMO1 Farmers' Adoption of Certified Aromatic Rice Seed in Mekong River Delta, Vietnam
Nguyen Thi Pham
HMO2 Impacts of Vietnamese Good Agricultural Practice (VietGAP) Criteria on Cabbage Farmers’ Pesticide Risk in Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Phuong
HMO3 บทบาททางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนของผู้ค้าลาวรายย่อยภายใต้การพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สุดารัตน์ ศรีอุบล
HMO4 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวแบบพักแรมในอุทยานแห่งชาติ
นิฤมล พึ่งสนิท
HMO5 การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวโดยนิติบุคคล
ชริตา ถิรธรรม์ธาดา
HMO6 ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย
ณัฐนพิน สวัสดิ์พาณิชย์
HMO7 ภาพแทนครูในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ”
ธารารัตน์ เป้ดทิพย์
HMO8 ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และข้อเรียกร้องจากงานที่พยากรณ์ภาวะหมดไฟในการทำงานของสัตวแพทย์
เจนจิรา เกียรติธนะบำรุง
HMO9 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี
โสภิดา นนศรีภักดี
HMO10 รูปแบบการสื่อความหมายที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย
ปิยะพงษ์ ชิณเดช
HMP1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความสามารถในการคิดเชิงผลิตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธีระศักดิ์ ไชยสัตย์
HMP2 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่บ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
รุ่งทิวาห์ ศรีบุรมย์
HMP3 เจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด : ความแตกต่างระหว่างเพศ
ขวัญชนก กิจเธาว์
HMP4 การสังเคราะห์งานวิจัยในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
พงษ์พัฒน์ ดาโอภา
HMP5 การแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
วจีมาศ ชัยพฤกษทล
HMP6 ความร่วมมือระหว่างครูและครูบรรณารักษ์ ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ
HMP7 เพศวิถีในวรรณกรรมเกย์ออนไลน์
เจษฎา ขัดเขียว
HMP8 การตั้งครรภ์แทนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์
HMP9 ทัศนคติและค่านิยมของเยาวชนต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลภูผาม่าน
สนั่น คำพิมพ์
HMP10 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาการปลูกดอกพุดเทศบาลเมืองศิลาหมู่บ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อัญริญา ละครขวา
HMP11 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ของ บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และความภักดีต่อตราสินค้า ในเขตกรุงเทพ
วิลาสินี อินทร์สุวรรณ
HMP12 วิธีการประเมินค่าความเป็นสถานที่ภายในเขตคูเมืองและพื้นที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา คูเมืองร้อยเอ็ด
อรรถพล มหาราช
HMP13 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รัชฎาวรรณ จันทรมะโน
HMP14 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัส ในจังหวัดอำนาจเจริญ
เชษฐวุฒิ ศรีสะอาด
HMP15 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาเฉพาะโรงงานแปรรูปไม้ยูคาลิปตัส ในจังหวัดอำนาจเจริญ
เชษฐวุฒิ ศรีสะอาด
HMP16 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำบาดาลของเกษตรกรในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบ:100 ไร่) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ปกาสิต ฤกษ์เมือง
HMP17 ผลตอบแทนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้ทฤษฎีมูลค่าสุดขีดโดยอาศัยการตัดสินใจโดยทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
เมตต์ อุ่นเรือน
HMP18 การจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
จุฬารัตน์ รัตนพลแสน
HMP18 การจัดการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
จุฬารัตน์ รัตนพลแสน
HMP19 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต่อการดำเนินงานและการบริการของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
รัตนาภรณ์ แก้วบ่อ


ภาคผนวก

ชื่อเรื่อง
หน้า
โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2561
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดำเนินการ
ดัชนีรายชื่อ
สรุปจำนวนผู้นำเสนอผลงาน

บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 19th National Graduate Research Conference
March 9, 2018 at Khon Kaen University


แก้ข้อความผิด (Erratum)