Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 20th National Graduate Research Conference
March 15, 2019 at Khon Kaen University

แก้ข้อความผิด (Erratum)


บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20


share Facebook twitter LINE | เข้าชม 18328 ครั้งส่วนหน้า (Front Matter)

ชื่อเรื่อง
หน้า
สารบัญ
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2562


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อเรื่อง
หน้า
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปสเตอร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ชื่อเรื่อง
หน้า
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ บรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ โปสเตอร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-บรรยาย
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-โปสเตอร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-บรรยาย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-โปสเตอร์


บทความฉบับเต็ม

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
หน้า
SDO1 การเพิ่มปริมาณสารอาหารในเมล็ดข้าวโดยการจัดการการให้ปุ๋ยเหล็กในดินกรดและดินด่างภายใต้สภาพโรงเรือนแบบเปิด
วิภาดา บุตรใส
SDO2 ผลของความซับซ้อนของแบบจำลองเยื่อหุ้มเซลล์ต่อการเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนทอง
ทศพล ลุนนู
SDO3 การออกกำลังกายบนพื้นทรายพัฒนาความสามารถด้านการเดินในผู้สูงอายุได้หลังการฝึก 3 สัปดาห์: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม
ชลธิชา แก้วจอหอ
SDO4 เฮสเพอริดินลดผลข้างเคียงของเมโธเทรกเซทต่อความจำและการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรทโตเต็มวัย
สาลินี แนวหล้า
SDO5 ผลของแทนเจอรีตินต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์บกพร่องในหนูเพศผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูง
เพชรรัตน์ เชียงแสน
SDO6 ผลของสารโนบิลีตินต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการทำงานที่ผิดปกติของหลอดเลือดที่ถูกชักนำด้วยสารแอลเนมในหนูแรท
ประภัสสร โพธิ์ตึ
SDO7 ผลของสารเฮสเพอริดินต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรมและการทำงานของหัวใจในหนูแรท เมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรทและไขมันสูง
ปทุมพร ประสาททอง
SDP1 การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II) ที่มีสารประกอบฟีนอล
ปรางทิพย์ นนท์ขุนทด
SDP2 ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งปากมดลูกของสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงสายพันธุ์ KK4 เมื่อทดสอบร่วมกับซิสพลาติน และ ฟลูออโรยูราซิล
จักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย
SDP3 ผลของไดออสมีติน ต่อความดันเลือด ภาวะต้านทานอินซูลินและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูเมแทบอลิกซินโดรมที่ถูกชักนำด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูง
ศริยา มีพัฒน์
SDP4 ผลของแทนเจอรีตินต่อความดันเลือด ภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทำงานของหลอดเลือด ในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์
จุฑามาศ วันเพ็ชร
SDP5 การประยุกต์การยืดกล้ามเนื้อคอร่วมกับ การหายใจอย่างมีสติ ต่อการเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกตึงและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดพื้นผิว
กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
HDO1 ประสิทธิผลของโปรแกรมบูรณาการจิตลักษณะเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรสื่อสารโทรคมนาคมเจนเนอเรชั่นวายในรัฐวิสาหกิจไทย
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
HDP1 การศึกษาปัญหาของนักเรียนข้ามเพศในโรงเรียนประจำ
กิตติวินท์ เดชชวนากร
HDP2 การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นชาย
ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี
PMO1 การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในเขม่าปืน
ปัทมวรรณ ศรีตะวัน
PMO2 ตัวเร่งปฏิกิริยากรดฟอสโฟทังสติกบนซิลิกาจากแกลบข้าวสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลเป็น ไดเอทิลอีเทอร์และเอทิลีน
พัสตราภรณ์ กิจศิริ
PMO3 การผลิตเตตระไฮโดรฟูแรนโดยปฏิกิริยาไซโคล ดีไฮเดรชันของ 1,4-บิวเทนไดออล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากรดชนิดของแข็ง
นิภาวรรณ เป้งกลาง
PMO4 การสังเคราะห์แฮโลจิเนเทตพาราเบนและแฮโลจิเนเทตฟีนอกซีเอทานอล เป็นสารต้านแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์คุชชัน
ลลิศา เดชนิติรัตน์
PMO5 ปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดความขุ่นสูงในน้ำของระบบผลิตน้ำประปา
วีระพล พูลสวัสดิ์
PMO6 การเจริญเติบโตของต้นกล็อกซิเนีย ภายใต้สภาวะที่มีการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
สุนิสา สุดไทย
PMO7 การศึกษารอยเลื่อนมีพลังเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัด บึงกาฬ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี
PMO8 การพัฒนาเครื่องปรับปรุงความละเอียดของเส้นใย ดาหลาส่วนลำต้น
สุธา ลอยเดือนฉาย
PMO9 การปรับปรุงเส้นใยจากต้นปุดสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านสิ่งทอ
กิตติพงศ์ พัฒนไพศาลสิน
PMO10 การออกแบบและสร้างระบบอิเล็กโตรสปินนิง แบบหลอมสำหรับผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
ปิยะวัฒน์ ปิยะศิลป์
PMO11 การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติแม่เหล็กในวัสดุซีเมนต์คอมโพสิต
ณัฐพงษ์ เชื้อวังคำ
PMO12 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบระหว่างวัสดุซิลิไซด์ที่มีแมงกานีสสูงและซิลิกอนด้วยวิธีบอลมิลและอัดด้วยความร้อน
ดุลยวิชญ์ พละพร
PMO13 ผลของอุณหภูมิในการเผาต่อสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของวัสดุแคโทด LiMn0.5Fe0.5PO4/C ที่มีโครงสร้างจุลภาคคล้ายแคปซูลสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
พงษ์สิทธิ์ กระเบา
PMO14 กระบวนการเตรียม ขึ้นรูปและสมบัติเชิงกล/ไฟฟ้าของวัสดุเชิงประกอบ MWCNT/RVNRL (แก้ข้อความผิด (Erratum))
บุษราภรณ์ มูลเหล็ก
PMO15 การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส (แก้ข้อความผิด (Erratum))
ปาริชาติ ชะอุ่ม
PMO16 ลิเทียมแลนทานัมไททาเนตสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดของแข็งทั้งหมด
ปุรุเมธ พิพิธวรกุล
PMO17 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้ทำขั้วไฟฟ้าในอุปกรณ์กักเก็บพลังงานด้วยการออกแบบวัสดุนาโน
ยุทธนากร คณะพันธ์
PMO18 การพรีลิทิเอชันขั้วแอโนดจากซิลิกอนสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนประสิทธิภาพสูง
ณัฐพงษ์ คำมา
PMO19 พฤติกรรมของคนเดินข้ามถนน บริเวณทางข้ามที่มีการติดตั้งปุ่มกดสำหรับคนเดินข้าม ; กรณีศึกษา ถนน 4 ช่องจราจร และถนน 6 ช่องจราจร ในเขตพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
ภาสกร จูหมื่นไวย์
PMO20 การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองการอพยพ เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการอพยพ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อภิชัย ทานะเวช
PMO21 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ใช้รถยนต์และรถบรรทุกเพื่อเสนอแนะความเร็วจำกัดให้มีความเหมาะสมบนถนนทางหลวงในสภาวะการไหลของจราจรแบบอิสระ
สินีนาฏ โอจารุทิพย์
PMO22 การศึกษาการขึ้นรูปและสมบัติไดอิเล็กทริกจากผลของการเจือแลนทานัมในพีซีทีที่ขึ้นรูปโดยเทคนิคหล่อแผ่นบาง
ภคินี ทองฤทธิ์
PMO23 แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต
จิรภา เลือกนารี
PMO24 ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างของค่ามัธยฐานของการแจกแจงล็อกปรกติ
อุษณีย์ จันทะสุวรรณ์
PMO25 วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการเรียงสับเปลี่ยนสำหรับการแก้ปัญหาการให้สีกราฟ
เบญญาภา วาดสูงเนิน
PMO26 การแก้ปัญหากราฟบริบูรณ์ย่อยใหญ่สุดโดยขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง
จุฑามาศ วงษ์เพ็ญ
PMO27 การปรับปรุงวิธีแคนนีสำหรับการตรวจจับขอบของรูปภาพ
ณหทัย เทพเกษตรกุล
PMO28 การปรับปรุงการรู้จำภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส
ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์
PMP1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกับความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินนาข้าว: กรณีศึกษาของพื้นที่ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
มนตรี ผลสินธ์
PMP2 แอปพลิเคชันสำหรับงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีจาวา
รุ่งสวัสดิ์ ศิริชา
PMP3 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมในการส่งเสริมการบำบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้ว่านเศรษฐี
พีรยา แสงสุวรรณ
PMP4 การศึกษาการเพิ่มปริมาณน้ำมันของเมล็ดชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel.) หลังการเก็บเกี่ยว
อรรถนนท์ จันทร์อ่อน
PMP5 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อพัฒนาการทางสัณฐานวิทยาของชาน้ำมันดอกขาว
สุณิสา สัมมา
PMP6 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศภายนอกถ้ำและจุลภูมิอากาศภายในถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล ภาคใต้ ประเทศไทย
พิมพ์พจี บัวเพ็ชร์
PMP7 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชีวภาพจากน้ำมันลินสีด อิพ๊อกซิไดซ์
จาระวี ผ่านสำแดง
PMP8 วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนซิลิกาจากเศษวัสุเหลือใช้ชีวภาพเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำ
อินทุอร เจนการ
PMP9 การศึกษาผลของปริมาณเฟสน้ำในระบบไมโคร อีมัลชันต่อสมบัติของซีโอไลต์โซเดียมเอเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ณฐพร ชนะวรรณโณ
PMP10 การสังเคราะห์นาโนคอมโพสิตของกราฟีนออกไซด์ที่เสริมหมู่ไธออลกับเหล็กออกไซด์เป็นวัสดุแม่เหล็กดูดซับที่อาศัยการสกัดแบบกระจายตัวผ่านเฟสของแข็งร่วมกับคลื่นเหนือเสียงเพื่อหาปริมาณโลหะหนักในน้ำตัวอย่าง
ณัฐธิดา ละม้ายพันธ์
PMP11 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุนาโนคอมโพสิต Bacterial Cellulose/Fe3O4 เตรียมด้วยวิธีการตกตะกอนร่วมโดยใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกัน
มนทกานต์ จันทิวงศ์
PMP12 การศึกษาขั้วตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูงจากเส้นใยนาโนคาร์บอนจากการไพโรไลซิสของแบคทีเรียเซลลูโลส
หฤทัย เนื้ออ่อน
PMP13 การคำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์และสมบัติทางแสงของโลหะผสม Ge(1-x-y)SixSny โดยวิธี เอ็มพิริคอลซูโดโพเทนเชียลโดยใช้หลักการแปรผันร่วมกับฟังก์ชันฐานเฉพาะที่อย่างยิ่งยวด
ณัฐดนัย นามวงค์
PMP14 สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 Dielectric Properties of Ca1-xPbxCu3Ti4O12
สุวิมล วงศรีเทพ
PMP15 การสังเคราะห์อัญรูปของคาร์บอนจากเป้าแกรไฟต์ ด้วยเทคนิคการระเหยภายในของเหลวจากการฉายเลเซอร์
สุวัฒน์ บัวทอง
PMP16 การผลิตแผ่นยางฟองปลอดสารตะกั่วกำบังรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมบิสมัทออกไซด์
ผกามาศ ลิ่มอรุณ
PMP17 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านต้นทุนทางอ้อมด้านเวลาจากอุบัติเหตุบนทางพิเศษกรณีศึกษา : ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
ปทุมพร ดาบสมศรี
PMP18 การติดตามกลไกและสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าแมงกานีสออกไซด์ สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด
ธนภรณ์ กองทอง
BMO1 โปรตีนบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยาในเมล็ดของผลลำไยที่เจริญเติบโตโดยใช้เทคนิค 2-D gel ตามด้วย LC-MS/MS
อังคณา เปี่ยมพร้อม
BMO2 ผลของซีริน ไกลซีน และเคซีน ต่อการชักนำให้เกิดต้นและปริมาณอินนูลินในแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ
เฟื้องฟ้า ปัญหา
BMO3 ผลของความเครียดเกลือต่อความสามารถในการให้ผลผลิต ลักษณะสัณฐานของเมล็ด ปริมาณสาราร์โบไฮเดรตและโปรตีนสะสมในข้าว (Oryza sativa L.) 4 พันธุ์ ที่มีความสามารถในการทนเค็มแตกต่างกัน
วิเชียร แสงวงษ์ชัย
BMO4 ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียของชาวมอแกน จังหวัดระนอง ประเทศไทย
ธนพล สีตะระโส
BMO5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของอิฐคอนกรีตที่ใช้เศษแก้วแทนที่มวลรวมเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดการเศษแก้วบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
หทัยชนก วันเพ็ญ
BMO6 ผลกระทบของแสงเทียมต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการเจริญเติบโตในพืชสกุล Ocimum ที่พบในไทย
วิจิตรา จันอุทัย
BMO7 การนำสารสกัดสาหร่ายและพืชน้ำละลายในน้ำมันปาล์ม และน้ำมันออริกาโน่ เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุโรคกุ้ง
ชนกนันท์ วัฒนะบูรณาพันธ์
BMO8 การศึกษาการย่อยโปรตีนของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และโปรตีนในอาหารกุ้งด้วยเอนไซม์โปรติเอสทนร้อน
จิราพร อ่อนศรีทอง
BMO9 การคัดแยก การศึกษาคุณสมบัติและการบ่งชี้ชนิดของแบคทีเรียแลคติกจากน้ำส้มคั้นสด
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรีย์พร วิเชียรศรี
BMO10 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอลฟาและเบต้า อาร์บูตินจากมะหาด (Artocarpus lacucha) มะหาดไทย (A. thailandicus) และผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว
สานิตย์ แก้วดวงดี
BMO11 การวิเคราะห์ปริมาณสารแอลฟาและเบต้า อาร์บูตินจากมะหาด (Artocarpus lacucha) มะหาดไทย (A. thailandicus) และผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว
สานิตย์ แก้วดวงดี
BMP1 ความคงตัวในระหว่างการเก็บของไส้กรอกเวียนนาลดไนไตรท์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากแก่นฝางซึ่งเก็บถนอมโดยใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยี
วิรัลพัชร โอฬารวณิช
BMP2 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกต่อการยับยั้ง Listeria monocytogenes ในเนยแข็งมอสซาเรลล่า
ภานุวัฒน์ วิเชียรทอง
BMP3 ผลของจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเหลือรอดของ Listeria monocytogenes ในผลิตภัณฑ์คีเฟอร์
จินตพร ชนม์นิภา ดิเรกโภค
BMP4 การโคลนและการแสดงออกของยีนฮิสโทนดีอะเซทิลเลส 2 ของมนุษย์ในเซลล์แบคทีเรีย Escherichia coli
บุญญาดา มิ่งขวัญ
BMP5 ผลของแหล่งไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของรากผักกาดหอม ในระดับสรีรวิทยาและระดับโมเลกุล
เกศินี สีพาย
BMP7 ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการมีชีวิตของเชื้อแบคทีเรีย ดื้อยาซาลโมเนลลา ซีโรวาห์คิโดกุที่ปนเปื้อนในเนื้อไก่และความไวของสารต้าน จุลชีพของแบคทีเรียดื้อยา
นัฐรี ธนะวรรณ์
BMP6 ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการมีชีวิตของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาซาลโมเนลลา ซีโรวาห์คิโดกุที่ปนเปื้อนในเนื้อไก่และความไวของสารต้านจุลชีพของแบคทีเรียดื้อยา
นัฐรี ธนะวรรณ์
BMP8 ผลของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญต่อข้าวในสภาวะที่มีความเครียดของเกลือ
อาลิตา เชาวนประเสริฐ
BMP9 การใช้แอคติโนแบคทีเรียในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทานตะวันเพื่อการบำบัดแคดเมียม
อลิษา มะตะโก
BMP10 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิษงูจงอาง (Ophiophagus hannah) กับสารสกัดจากกระเจียวแดง (Curcuma sessilis Gage.)
สิริณัฎฐ์ รักษาเคน
BMP11 แอลฟา-แอล-ฟูโคซิเดสของปลากัดบางชนิดในประเทศไทย
ธัญพร อักษรกิ่ง
BMP12 อิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเปลือกมะม่วงผง
วัลลี ภาคพจน์
BMP13 ผลของสารก่อโฟมต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำซาวข้าว ไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่มสำเร็จรูป
ไชยภร เก็บเงิน
BMP14 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมะรุมด้วยวิธี ABTS และ FRAP
อุกฤต มากศรทรง
BMP15 ผลของระยะการสุกและสภาวะการสกัดต่อปริมาณสารแทนนินของผงเปลือกกล้วยน้ำว้า
พรรณพนัช แช่ม
BMP16 สมบัติการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ข้าวไร่พร้อมรับประทานเสริมสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเซท
ปริยานุช คามวุฒิ
BMP17 สัณฐานวิทยาและอัตราการกินเหยื่อของไส้เดือนฝอยตัวห้ำสกุล Mylonchulus sp. (อันดับ:Mononchida) เพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne spp.
รักตาภา ผ่องอินทรีย์
BMP18 จัดจำแนกไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne enterolobii) ในแปลงปลูกพริกที่จังหวัดอุบลราชธานี
ชนากานต์ บุญรินทร์
BMP19 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจำแนกชนิด และความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของ Meloidogyne graminicola ที่พบในพื้นที่ต่างๆ
กนกทิพย์ ทะลือ
BMP20 ผลของระบบเกษตรเชิงอนุรักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและไส้เดือนฝอยตัวห้ำในแปลงข้าว
ณัฐธิเดช บี่สา
BMP21 ผลของชนิดวัชพืชและแหล่งอาหารธรรมชาติต่อชีววิทยาของตัวเต็มวัยแตนเบียน Anagyrus lopezi (De Santis) (Hymenoptera: Encyrtidae)
ปรางทิพย์ มัศโอดี
BMP22 ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย
จิตรา สุวรรณ์
MMO1 ผลของสารสกัดจากข้าวโพดม่วงต่อกลไกการสลายกระดูกอ่อนที่เหนี่ยวนำ โดย แอดวานซ์ ไกลเคชั่น เอ็น โปรดักส์
หทัยชนก จันต๊ะคะรักษ์
MMO2 ความถูกต้องในการวิเคราะห์จีโนไทป์ของนิวคลิโอไทด์เดี่ยวตำแหน่ง rs187116 ในยีน CD44 ด้วยเทคนิค High Resolution Melting Analysis
กมลพัชร์ ทรัพย์เจริญ
MMO3 การยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีด้วยออล-ทรานส์ เรติโนอิก แอซิด
ชณกานต์ พรชู
MMO4 ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและความแปรปรวนของอัตราเต้นของหัวใจในประชากรไทย
เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
MMO5 ผลของการรักษาด้วยยาอะทอร์วาสแตตินต่อความเครียดออกซิเดชั่นในสมองและการเรียนรู้จดจำในหนูอ้วน
บุศรินทร์ อรุณศักดิ์
MMO6 การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification สำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ของไมโทคอนเดรีย ดีเอ็นเอ ในกลุ่มผู้ป่วย Leber Hereditary Optic Neuropathy
ธนดล ดอกรังกูล
MMO7 การกลายของยีน NUDT15 สัมพันธ์กับภาวะเป็นพิษต่อเซลล์และการลดขนาดยา 6MP ในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟบลาสแบบเฉียบพลันในเด็กไทย
รวิพร ติยะศิริโชคชัย
MMO8 การลดฤทธิ์ของเอนไซม์เซอรีนโปรตีเอสในพิษ งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) ด้วย ไตรเปปไทด์สังเคราะห์ pERW และ pEKW
ศิริพร พงษ์สระพัง
MMO9 ผลของการยับยั้ง mitotic checkpoint ต่อการตอบสนองต่อรังสีของเซลล์ไลน์มะเร็งปากมดลูก C-33A
โสวิชญา หัวคำ
MMO10 การตรวจยีนเบต้าธาลัสซีเมียชนิด Codon 17 (A->T) โดยการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในอุณหภูมิเดียว
พรพรรณ หงส์ศรีพันธ์
MMO11 ค่าคิเนมาติกของรยางค์ส่วนล่างในขณะเดินในผู้ที่ปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง: การศึกษานำร่อง
ชาตนันท์ ชินพีระเสถียร
MMO12 ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนแบบทำงานของความแข็งแรงกล้ามเนื้อเหยียดเข่าต่อกล้ามเนื้องอเข่าและระดับความเจ็บปวด หลังได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านในนักวิ่งสมัครเล่นเพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าลูกสะบ้า
กิตตินัฐ นวลใย
MMO13 ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
พัชร โชติชัยสถิตย์
MMO14 เวลาการสบแยกไม่ได้รับอิทธิพลจากการสบเหลื่อมแนวดิ่ง ในการศึกษานำร่องซึ่งใช้ระบบที-สแกน 3
ฐิติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์
MMO15 ความหยาบผิวเคลือบฟันที่ถูกดีบอนด์หลังขัดด้วยวิธีที่ต่างกัน: การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม
เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร
MMO16 เครื่องมืออย่างง่ายเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร: การศึกษา นำร่อง
นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์
MMO17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรากฟันเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัญญกร ยศไพบูลย์
MMO18 ความต้านทานต่อการแตกหักของครอบฟันชั่วคราวที่ผลิตจากกระบวนการแคดแคม และกระบวนการปกติ หลังผ่านสภาพช่องปากจำลอง
ธนพล รี้พลมหา
MMO19 ภาพสุขภาพจิตสังคมผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ดารารัตน์ จันทา
MMO20 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมควบคุมภาวะน้ำเกินของผู้ดูแลและผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม: การศึกษานำร่อง
ฐิติกา พุทธิผล
MMO21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
ชัยวัฒน์ อ่อนไธสง
MMO22 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานทีมหมอครอบครัว จังหวัดจันทบุรี
ภูรีนุช เจริญสรรพ์
MMO23 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของแครกเกอร์ที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าว ไรซ์เบอร์รี่
ภัสสร พยรรตาคม
MMO24 ความไม่สมมาตรในการลงน้ำหนักของขาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เดินได้พบได้ชัดเจน ขณะทำงานที่ท้าทาย
ปณิตา ธรรมนิธิศ
MMO25 การปรับตัวต่อความพิการ และภาวะซึมเศร้า ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในภายหลัง: กรณีศึกษา ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จันหอม คำเฟืองพมมา
MMP1 ผลของสารสกัดติ้วขาวต่อความดันเลือด คุณภาพของสเปิร์มและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยแอลเนม
อนุสรณ์ เปาะสะเกษ
MMP2 ผลของสารสกัดดอกอัญชันต่อความดันเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทความดันเลือดสูงแบบหลอดเลือดแดงรีนอลตีบ
ณิศิตา ไชยหงษา
MMP3 ผลของกรดปาล์มิติกต่อการแสดงออกของโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์และการตายของเซลล์ประสาทนิวโรบลาสโตมา
พรรษา พิทธยะพงษ์
MMP4 ยาต้านเบาหวานเมตฟอร์มินช่วยฟื้นฟูกระบวนการเรียนรู้ จดจำ ในสมองของหนูขาวที่มีภาวะอ้วนจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง
เกวรินทร์ จินาวงค์
MMP5 แอนโดรกราโฟรไลด์กระตุ้นอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งปากมดลูกที่มี HPV16 ผ่านการลดการแสดงออกของ c-fos ซึ่งเป็นโปรตีนควบคุมการถอดรหัสของโฮสต์
ปริยากร อุดมวรรณ
MMP6 ผลของสารสกัดจากรากสามสิบในการต่อต้านการติดเชื้อปรสิตชนิดพลาสโมเดียม โยอิไลด์ เซเว่นทีน เอ็กซ์แอล ในหนูทดลอง
เกวรินทร์ เลี่ยมวิไลรัตน์
MMP7 ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมในการต่อต้านการติดเชื้อปรสิตชนิดพลาสโมเดียม โยอิไลด์ เซเว่นทีน เอ็กซ์แอล ในหนูทดลอง
จิรายุ ปันสุรินทร์
MMP8 การตรวจสอบปริมาณสารเควอซิทินในสารสกัดสมุนไพรโดยวิธี Bioautography และ Densitometry
อาภากร สิงห์ปรีชา
MMP9 การจัดการด้านยาในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
อัจฉรียา อภัยสูงเนิน
MMP10 การจัดซื้อยาร่วมระดับเขต: กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพแห่งหนึ่ง
ณัฐวดี ธรเสนา
MMP11 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: แนวทางการดูแลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการสำลักในผู้ป่วยที่ใส่คาท่อหลอดลมคอและสายยางให้อาหาร
วราลี จ้อยมาก
MMP12 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: แนวทางการดูแลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการสำลักใน ผู้ป่วยที่ใส่คาท่อหลอดลมคอและสายยางให้อาหาร
สุภาวดี กิจเวชเจริญ
MMP13 การศึกษาการกลายพันธุ์และการแสดงออกของโปรตีน ARID1A และความสัมพันธ์กับข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
อชิระ นามจันทร์
MMP14 การตรวจสอบเชื้อ Human papillomavirus ชนิด 16 ด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification
กฤษฎา กฤชกระพัน
MMP15 การพัฒนาตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei อย่างรวดเร็วโดยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification
Emmanuel KABALISA
MMP16 เฟนฟอร์มินยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
รัตนาภรณ์ ใจดี
MMP17 การตรวจหาการแสดงออกของโปรตีน Laminin beta-1 ในผู้ป่วย Lupus nephritis (LN) ด้วยเทคนิค Immuno-gold electron microscope
ปรีดี บุญโชติ
MMP18 การตรวจแอลอีเอฟวัน ด้วยหลักการโฟลไซโทเมทรี เพื่อแยกโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ ชนิดเรื้อรังออกจาก กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติในการเพิ่มจำนวนของบีเซลล์ที่ให้ผลซีดีห้าเป็นบวก
สรินนา ระหัด
MMP19 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดตรวจเรียลไทม์พีซีอาร์แบบแล็บชิพและแบบปกติในการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา
ร้อยเอกชัยวัฒน์ โชติธนอธิวัฒน์
MMP20 การตรวจหาคุณลักษณะในระดับโมเลกุลและการกระจายตัวของสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอนเทอโรในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, ปี ค.ศ. 2015-2016
กฤษกร โรจนดำรงกุล
MMP21 การปรับปรุงวิธีการตรวจแบบทำให้เกิดสีของวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification เพื่อตรวจหาเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
จิตตนันท์ ศรีสุทัศน์
MMP22 เปรียบเทียบเทคนิคการย้อมฟลูออเรสเซนต์และเทคนิคการย้อม ซีล-เนลเซน กับการเพาะเชื้อเพื่อการวินิจฉัยวัณโรคปอด
พันตรีอรรถสิทธิ์ อุบลบาน
MMP23 ผลของฮอร์โมนคอร์ติซอลต่อการแสดงออกของยีน kiss1 ที่สมองส่วนไฮโปธาลามัส ในโคเพศผู้
นภสภรณ์ วรรณพงษ์
MMP24 ศึกษาผิวข้อต่อรูปใบหูของกระดูกใต้กระเบนเหน็บในคนไทยโดยใช้วิธีจีโอเมทริกมอร์โฟเมทริก
ปรีดา นันทากุล
MMP25 ศึกษากระดูกสะบักในคนไทยด้วยวิธี จีโอเมทริก มอร์โฟรเมทริก
พีรนนท์ ถึงนาค
MMP26 ศึกษารูปร่างบริเวณปลายบนของกระดูกต้นแขนในคนไทยโดยวิธีจีโอเมทริก มอร์โฟเมทริกส์
พรรณิภา ใจทหาร
MMP27 สำรวจปริมาณรังสีในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ชัยสุนทร วิเศษนันท์
MMP28 การหาอุบัติการณ์ดื้อยาในกลุ่ม ควิโนโลนและมาโครไลด์ในเชื้อสกุลแคมไพโลแบคเตอร์จากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ขี้ไก่และขี้หมู ในภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบนประเทศไทย
สุพัตรา จันทีนอก
MMP29 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ โดยอิทธิพลของอายุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
คนึงนิจ ศรีศักดิ์
MMP30 การสำรวจหาเชื้อไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัสย้อนหลังในยุงลายในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชัญญา เจตสุคนธร
MMP31 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานของรยางค์ร่างกายกับความเร็วของการพายในนักกีฬาเรือกรรเชียงชายระดับทีมชาติ
นุชบา พลกุล
MMP32 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดร่วมกับการออกกำลังกายบนเก้าอี้ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการทรงตัวของผู้สูงอายุเพศหญิง
หทัยชนก พรหมทา
MMP33 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คิดและความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
วรจรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์
MMP34 ความเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาสัปดาห์แรก
สุวารีย์ ไชยงค์
MMP35 การศึกษาสามมิติของอิทธิพลของโครงสร้างใบหน้าในแนวหน้าหลังต่อมิติของกระดูกขากรรไกรบน ส่วนหน้า
กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
MMP36 การศึกษาสามมิติของอิทธิพลของโครงสร้างใบหน้าในแ นวหน้าหลังต่อมิติของกระดูกขากรรไกรบน ส่วนหน้า
กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
MMP37 ความเป็นพิษของแอซิดดูเรตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลต่อเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในผู้ป่วยจัดฟัน
นันทรัตน์ อภิวันทนกุล
MMP38 ผลของกรดซิตริกต่อความหยาบพื้นผิวของโมโนลิธิคเซอร์โคเนียโปร่งแสงที่ผ่านและไม่ผ่านการเคลือบ
ปาณิศา รินทอง
MMP39 ผลของชนิดหัวขัด แรงกด และระยะเวลาในการขัด ต่อความหยาบพื้นผิวของโมโนลิธิคเซอร์โคเนีย
ทรงศักดิ์ มั่นคงสุจริต
MMP40 การแสดงออกของยีน Bcl2a1 และ Cxcl9 ในเนื้อเยื่ออ่อนที่ปกคลุมอยู่บนกระดูกปลูกถ่าย
บวรลักษณ์ ทวีเดช
MMP41 การศึกษาลักษณะการแสดงออกของยีนของกระดูกปลูกถ่ายในกระโหลกศีรษะของหนู
ทิพาพร จุไรรัตน์พร
MMP42 อิทธิพลด้านองค์ประกอบและเครื่องดื่มต่อเสถียรภาพสีของฟันเทียมอะคริลิกเรซิน ในระยะเวลาแช่ที่แตกต่างกัน
ปิยพร เฟื่องฟู
MMP43 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อปริทันต์ในมนุษย์
มนัสนันท์ ชูสิริ
MMP44 ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ ในห้องปฏิบัติการ
เทพวาภรณ์ ธรรมแงะ
HMO1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจรูปแบบของ Content Marketing สำหรับสินค้าแฟชั่นบน Facebook ของกลุ่ม M Generation
จารุพัฒน์ จรุงโภคากร
HMO2 การวิเคราะห์เนื้อหาสาร และการตอบสนองในเพจเฟซบุ๊กของธุรกิจเกษตร: กรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊ก ปุ๋ยเคมีตราม้าบินและปุ๋ยเคมีตรามงกุฎ
คุณิตา ชันษา
HMO3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัย
นุชนารถ สุปการ
HMO4 การวิเคราะห์เนื้อหาสาร และการตอบสนองในเพจเฟซบุ๊กของธุรกิจเกม : กรณีศึกษา เพจเฟซบุ๊ก RoVTH
เสาวรัตน์ ปรัชญาเศรษฐ์
HMO5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย
ศศลักษณ์ บุญโรจน์
HMO6 กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันยิ่งเจริญปิโตรเลียม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เอธัส พัดไธสง
HMO7 กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ธนาธิป ประเสริฐรุ่งเรือง
HMO8 แนวทางการออกแบบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พันธุ์ทิพย์ อภิรมย์เดชานนท์
HMO9 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาคุมกำเนิดของสตรีที่แต่งงานแล้วในพม่า
Kyaw Than Min
HMO10 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จุติมาพร พลพงษ์
HMO11 ประวัติศาสตร์เลสเบี้ยนหรือผู้หญิงรักเพศเดียวกันในตะวันตกและเอเชีย
อาทิตยา อาษา
HMO12 ติ่งเกาหลี : ผู้หญิงไม่ดีในบริบทสังคมไทย ?
ณัชชา สิงพลอนันตชัย
HMO13 สามนางฟ้าผ่าโลกนิวเคลียร์: วิเคราะห์บทบาททางเพศของ ฮีโร่หญิง
อรนัดดา จันทร์เจริญฤทธิ์
HMO14 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเวียดนามในประเทศลาวและภาษาเวียดนามในประเทศไทย
ญานิกา ตั้งสิริสุธีกุล
HMO15 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครขอนแก่น
สุภิเชต เวฬุวนารักษ์
HMO16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรณีศึกษา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วีรวัลย์ แก้วบุญชู
HMO17 วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศิริพรรณ หุตะโชค
HMO18 การแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการสอนแบบแนะให้รู้คิด
รัตนา ใส่แก้ว
HMO19 ผลการใช้บทเรียนบูรณาการคณิตศาสตร์กับปัญหาจริงตามกรอบการประเมินผลของ PISA
ภราดร แสงพิรุณ
HMO20 การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสตีมศึกษา
พงศกร พรมทา
HMO21 การพัฒนาแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นรพนธ์ คนสูง
HMO22 ผลของการอบรมแบบผสมผสานโดยใช้แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดบนระบบ การจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างบทเรียนด้วยมูเดิ้ล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับอาจารย์
ระบิล ภักดีผล
HMO23 ผลการคิดวิเคราะห์และความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สุธาทิพย์ เหวขุนทด
HMO24 การพัฒนาความสามารถในการถ่ายโอนความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3
ณัฏฐนันธ์ จันทรังสิกุล
HMO25 การพัฒนาการเชื่อมโยงแนวคิดทางเคมี 3 ระดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี
อภิวรรณ สุวรรณโชติ
HMO26 การพัฒนาทักษะการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เกมเป็นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รัชกร เวชวรนันท์
HMO27 การบูรณาการการประเมินระหว่างเรียนเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อารักษ์ ประพรม
HMO28 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของผู้บริหารกับคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สหชาติ สุดเรือง
HMO29 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ว่าที่ ร.ต.บุรัสกร ทับชุม
HMO30 การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สุวรรณา ใจกล้า
HMO31 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
สมเกียรติ นากระโทก
HMO32 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม
พรชนก ทานา
HMO33 การพัฒนาการเชื่อมโยงระดับแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน
ศตายุ นุ่นสวัสดิ์
HMO34 การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
อรอุมา จารเครือ
HMO35 การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
นวลรดา ก้อนคำ
HMO36 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง
ณัฐนันท์ กองจริต
HMO37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดการสินค้าคงคลังกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อมรกานต์ ยกมณี
HMO38 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรับผู้ป่วยเข้าทำการผ่าตัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษร สิทธิศาสตร์
HMO39 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชนิฎา ช่วยนะ
HMO40 การวิเคราะห์แนวทางการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อรพรรณ แก้วโนนตุ่น
HMO41 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับเงินหยวน
บดินทร์ อึ่งทอง
HMO42 คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
อัฐจิมาพร พานโคตร
HMO43 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความพยายามในการผลิต
พิมพ์พิชชญา สุดา
HMO44 ผลกระทบของการหย่าร้างต่อค่าจ้างในชายและหญิง
พิชาภรณ์ เปรียบเหมือน
HMP1 การเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
อัญชิสา วรรณวัติ
HMP2 การอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
ธชินี ไสยรส
HMP3 การพัฒนากระบวนการทำงานในรายวิชาอาหารไทยสี่ภาค โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาวิตรี ฉลูทอง
HMP4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครูในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ก้าวหน้า สงเนียม
HMP5 ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สุเหด หมัดอะดัม
HMP6 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
หฤทธิ์ เขียวสะ
HMP7 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
นิสัลมียะห์ อิสาเฮาะ
HMP8 การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1
ปัทมัฏฐ์ ยานะวิมุติ
HMP9 การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
รัตนา นวลหนู
HMP10 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
เสาวณีย์ ขวัญอ่อน
HMP11 การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
จันจิรา หลงสลำ
HMP12 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผ้าไหมอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของสตรี ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
วรรพิรัญญา อินทร์โท
HMP13 เกณฑ์การประเมินระดับความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีกรณีศึกษา เมืองลพบุรี เมืองกำแพงเพชร และเมืองพิมาย
ศรัญญู ทองภู
HMP14 พฤติกรรมสารสนเทศของตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
นิภาพร พิมพ์ปรุ
HMP15 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คนึงนิตย์ หีบแก้ว
HMP16 การดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
จริยา โนนแดง
HMP17 แนวทางการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอดุรธานี จังหวัดอดุรธานี
สุภเนตร์ ชัยนา
HMP18 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
อรษา พรมดี
HMP19 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
บุษกร ทองรักษ์
HMP20 แนวทางการเพิ่มความสุขในการทำงานให้กับพนักงานโดยใช้สุนทรียสาธกของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธนพล ธรรมประชา
HMP21 รูปแบบธุรกิจ ร้านอาหารเวียดนามนัดพบ เทศบาลตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ณัฐณิชา แบขุนทด


ภาคผนวก

ชื่อเรื่อง
หน้า
โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 2561
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดำเนินการ
ดัชนีรายชื่อ
สรุปจำนวนผู้นำเสนอผลงาน

บทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (ปก)

Abstracts and Full Papers การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 20th National Graduate Research Conference
March 15, 2019 at Khon Kaen University

แก้ข้อความผิด (Erratum)